Чъэпыогъум и 5-р — Адыгэ Республикэр зызэхащэгъэ Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!
ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Адыгэ Республикэм и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Тиреспубликэ исхэм ямызакъоу, тичIыгу зышIо-лъа­пIэхэмкIэ, ащ рыгушхохэрэмкIэ ыкIи ятарихъ чIыгужъэу ар зылъытэхэрэмкIэ мэхьанэшхо зиIэгъэ хъу­гъэ-шIагъэхэу илъэс 28-кIэ узэкIэIэбэжьмэ щыIагъэхэм мы мэфэкIыр япхыгъ.

Непэ тицыхьэ телъэу къэтIон тлъэкIыщт Адыгеим ис лъэпкъхэм джащыгъум тарихъ гъогоу къыхахыгъэр зэрэтэрэзыгъэр.

Мамырныгъэмрэ лъэпкъ зэгурыIоныгъэмрэ къэтыухъумэхэзэ, зэгъунэгъушIу зэфыщытыкIэхэм тары­гъуазэзэ, социальнэ, экономикэ зэхъокIыныгъэхэм ягъогу тытетэу непэ ыпэкIэ тылъэкIуатэ.

Адыгеим ис цIыфхэр зэрэхъупхъэхэм, зэрэлэжьэкIошхохэм яшIуагъэкIэ тиреспубликэ иэкономикэ тапэкIи зыкъызэриIэтыщтым, инеущырэ мафэ нахь дахэ зэрэхъущтым, гъогоу къыхихыгъэмкIэ зэрэлъыкIотэщтым тицыхьэ телъ.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэпсэу­кIэ дэгъу, хахъо шъуиIэнэу, текIоныгъакIэхэр шъу­шIынхэу тышъуфэлъаIо!

Унагъо пэпчъ зэгурыIоныгъэрэ шIулъэгъурэ ерэлъ!

Адыгеимрэ ти Хэгъэгушхоу Урысыемрэ апае Iофэу ешъухьыжьэхэрэм гъэхъагъэхэр ащышъушIынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный