Республикэм хэхъоныгъэ езыгъэшIырэ IофышIэх

Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 28-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу Адыгеим и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат рес­публикэ тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зыфагъэшъоша­гъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ тыгъуасэ аритыжьыгъэх.

Мыщ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм хэлэжьагъэх федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм япащэхэр, министрэхэр, депутатхэр, нэмыкIхэри.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Iоф­тхьабзэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, къэзэрэугъоигъэхэм мэфэкIымкIэ къафэгушIуагъ. Шъолъырым иэкономикэ, гъэсэныгъэм ыкIи шIэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, культурэм ыкIи спортым, общественнэ организациехэм яIоф­шIэн хэхъоныгъэхэр ашIынхэм зиIахьышIу хэзылъхьагъэхэм яIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ, мыщ фэдэ цIыфхэр республикэм зэриIэхэм урыгушхонэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ.

ЗыфэгушIуагъэхэм ащыщых Урысые Федерацием икъэралыгъо тын лъапIэу — орденэу «За заслуги перед Отечеством» зыфиIорэм имедапэу я II-рэ шъуашэ зиIэр зэратыгъэхэр. Ветеран движением хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, зэо зэ­пэ­уцужьхэм ахэлэжьагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Мыр­зэ Джанбэчрэ ДышъэкI Адамрэ IофшIэнэу агъэцакIэрэм къэралыгъом ипащэхэм осэшхо къыфашIыгъ. Ахэм мы тын лъа­пIэр къалэжьыгъ. Мыхэм Афганистан къулыкъур щахьыгъ, хэгъэгум къафигъэуцугъэ пшъэ­рылъыр зэрифэшъуашэу агъэцэкIагъ. Джы мары илъэс 20 хъугъэу зэо зэпэуцужьым хэ­кIодагъэхэм яшIэжь къэухъумэгъэным, ахэм яунагъохэм, ветеранхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм епхыгъэ IофшIэны­шхо агъэцакIэ.

— Лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэм Iоф ащышъошIэ, ау шъуи­сэнэхьат шъузэрэфэшъып­къэм, пшъэрылъэу зыфэжъугъэуцужьхэрэр зэшIохыгъэнхэм шъузэрэпылъым пстэуми шъузэрепхы. Щытхъу хэлъэу IофшIэныр зэрэбгъэцэкIэн плъэкIыщтымкIэ шъуащыщ пэпчъ щысэ къегъэлъагъо, опытышхоу шъуIэкIэлъымкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм шъуадэгуащэ, ащкIэ инэу тышъуфэраз, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

Республикэм итын анахь лъапIэр — медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр Нэпсэу Юрэ фагъэшъошагъ. Мыщ гъэIорышIэн ыкIи хэбзэгъэуцу IофшIэнышхоу ыгъэцакIэрэр Адыгеимрэ Пшызэ шъолъыррэ язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным фэIорышIэ.

«Адыгэ Республикэм инароднэ кIэлэегъадж» зыфиIорэ щытхъуцIэр къылэжьыгъ зипсауныгъэ зэщыкъогъэ сабыйхэм Iоф адэшIэгъэным зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ Уджыхъу Айщэт.

Адыгабзэмрэ литературэмрэ ямэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным ыкIи къэухъумэгъэнхэм, теат­ральнэ искусствэм хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэм зиIахьышIу хэлъ Биданэкъо (Уджыхъу) Марет Адыгеим и Къэралыгъо шIу­хьафтын фагъэшъошагъ.

Литературнэ творчествэм хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ Надежда Байновам IофшIэны­шхо егъэцакIэ. Ащ ыгъэхьазы­рыгъэ тхылъэу «Къоджэ тарихъхэр» зыфиIорэм непэрэ щы­IакIэр шъыпкъагъэ хэлъэу къегъэлъагъо. Литературэм ылъэ­ныкъокIэ Н. Байновам Адыгеим и Къэралыгъо шIу­хьафтын ратыгъ. ШIэныгъэмкIэ шIухьаф­тыныр зытефэу алъытагъэр Адыгэ къэралыгъо университетым икафедрэ ипащэу, профессорэу, физи­кэ-хьисап шIэны­гъэ­хэм­кIэ докторэу Шы­умэфэ Мыхьамэт.

ЛIэшIэгъу ныкъо фэдизрэ Ожъуба­нэкъо Зинаидэ тренер IофшIэным фэлэжьагъ. А илъэс­хэм Урысыем спортымкIэ мастери 9, спортымкIэ мастер хъунымкIэ кандидат 29-рэ, спорт ориентированиемкIэ къэ­ралыгъо зэнэкъо­къухэм хагъэ­унэ­фыкIырэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэр ыгъэсагъэх.

Республикэм ипащэ зыфэгушIуагъэхэм ыкIи тын лъапIэхэр зэритыжьыгъэхэм къахэфагъэх сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэегъа­джэхэри. Ахэм ащыщых Хьалил Светланэ, Екатерина Кисель, Ирина Андреевар, нэмыкIхэри. Гъэсэныгъэм исистемэ хэхъоны­гъэхэр ышIынхэм мыхэм яIа­хьышхо хэлъ.

Джащ фэдэу IофшIэн сэнэ­хьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм, шъыпкъагъэ ыкIи щытхъу хэлъэу зипшъэрылъхэр зыгъэцакIэхэрэм Адыгеим и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ. Ахэм ащыщых чырбыщзэтелъхьэу Игорь Вдовиныр, асфальто­бетонщикэу Къуижъ Аслъан, автогрейдерым имашинистэу Николай Кардашовыр.

— Ныбджэгъу лъапIэхэр! ШIуагъэ къытызэ шъуиIофшIэн зэрэжъугъэцакIэрэм фэшI инэу сышъуфэраз.

Тын лъапIэу къышъуфагъэ­шъошагъэхэмкIэ зэкIэми сы­шъуфэгушIо, псауныгъэ пы-
тэ шъуиIэу, шъуисэнэхьаткIэ гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ ыпэ­кIэ шъулъыкIотэнэу шъу­фэсэIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Урысыем имызакъоу, IэкIыб къэралхэми дэгъоу ащызэлъа­шIэрэ, лъэпкъыр зэрыгушхорэ тинароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъи зэхахьэм щыфэгу­шIуагъэх. Къэралыгъом щыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм язэгурыIоныгъэ гъэпытэгъэным, хэгъэгум хэхъоныгъэхэр ышIыным зиIахьышхо хэлъ МэщбэшIэ Исхьакъ Къэбэртэе-Бэлъ­къар Республикэм итын анахь лъапIэу орденэу «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ унашъом кIэтхэжьыгъ республи­кэм и ЛIышъхьэу КIокIо ­Казбек.

МэфэкI шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэу, тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъэхэм ащыщхэр зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. ЯIофшIагъэ осэшIу фэзышIыгъэ АР-м и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр пагъохыгъэх, тапэкIи амалэу, кIуачIэу яIэр рахьылIэзэ Адыгеим зэрэ­фэлэжьэщтхэр къаIуагъ.

Республикэм ипащэ бгъэ­халъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ заретыжьхэ нэуж къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ республикэм и МафэкIэ къафэгушIуагъ, тапэкIи бэкIэ зэращыгугъыхэрэр ариIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтыр А. Гусевым тыри­хыгъ.