КIэтхыкIыжьыным зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх

ЦIыфхэм якIэтхыкIыжьынэу 2020-рэ илъэсым зэхащэщтым изыфэгъэхьазырын фэгъэхьыгъэ пресс-зэIукIэ мы мафэ­хэм зэхащагъ. СтатистикэмкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу Курыжъ Светланэ Iофтхьабзэр зэрищагъ.

КIэтхыкIыжьыныр ыпэкIэ зэрэрагъэ­кIокIыщтыгъэм зэхъокIыныгъэхэр зэрэ­фэхъущтхэр зэхэсыгъом къыщаIуагъ. 2010-рэ илъэсым мыщ фэдэ Iофтхьабзэ къэралыгъом щыкIуагъ. Ащ къыкIэлъыкIогъэ илъэсхэм демографием епхыгъэу зэхъокIыныгъэ миллион 40-м ехъу Урысыем щыхъугъ. 2020-рэ илъэсым ашIыщт кIэтхыкIыжьыным ишIуагъэкIэ зэхъо­кIыныгъэу къэралыгъом ихъухьагъэхэр зэрифэшъуашэу къагъэнэфэщтых.

2019-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъокIэ кIэтхыкIыжьыным зыфагъэхьазырыным епхыгъэ республикэ комиссие зэхащагъ. Ащ пшъэрылъэу иIэщтхэр, Iоф зэришIэщтыр агъэнэфагъ.

— ЦIыфхэм якIэтхыкIыжьын фэгъэ­хьыгъэ Iофтхьабзэр 2020-рэ илъэсым чъэпыогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 31-м нэс кIощт. Чыжьэу Iудзыгъэ псэу­пIэхэм адэсхэр мэлылъфэгъум и 1-м къыщегъэжьагъэу тыгъэгъазэм и 20-м нэс атхыщтых, — къеIуатэ Курыжъ Свет­ланэ. — Аужырэ шапхъэхэм ади­штэрэ шIыкIэхэр цIыфхэм нахьыбэу агъэфедэнхэм пылъыщтых. КъэкIорэ илъэсым апэрэу ИнтернетымкIэ цIыфхэм яупчIыщтых. ЗэикI къэралыгъо фэIо-фа­шIэм ипортал ежь-ежьырэу зыщатхыжьын алъэкIыщт, лъэныкъуабэхэмкIэ фэIо-фа­шIэхэр зыгъэцэкIэрэ гупчэхэми джащ фэдэу фэIо-фашIэр ащагъэцэкIэн амал яIэщт. КIэтхыкIыжьыныр зышIыщтхэм бланкэу аIыгъыщтыгъэхэм ачIыпIэкIэ планшетхэр аратыщтых. ЗэхъокIыныгъэу къыхэхьащтхэм яшIуагъэкIэ Iоф­тхьабзэр нахь IэшIэх хъунэу агъэнафэ.

Къэралыгъо фэIо-фашIэми зэикI портал ежь-ежьырэу зыщитхыжьынэу фаем упчIэхэм яджэуапхэр зэритэу код гъэнэ­фагъэ къыфэкIощт. Ар кIэтхыкIыжьыным хэт цIыфэу къекIуалIэрэм риIожьын фае.

Чъэпыогъум и 4-м къыщегъэжьагъэу и 27-м нэс кIэтхыкIыжьыныр зышIырэ цIыфхэм унагъохэр къакIухьащтых. Уп­чIэхэр зыфэгъэхьыгъэщтхэр социальнэ-демографие политикэр, цIыфым ыныбжь, бзэу ышIэрэ пчъагъэр, Iоф зы­щишIэрэр, нэмыкIхэри.

Апэрэ зэфэхьысыжьхэр 2020-рэ илъэ­сым тыгъэгъэзэ мазэм ашIы, ау пстэури нафэ зыхъущтыр 2021 — 2022-рэ илъэсхэр ары.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.