Игъэхъагъэхэм тарэгушхо

Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 28-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм хэлэжьагъ шъолъырым ипащэу КъумпIыл Мурат.

МэфэкI Iофтхьабзэм къекIолIагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Ха­сэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм япащэ­хэр, Къэбэртэе-Бэлъкъар, Къэрэщэе-Щэрджэс рес­публикэхэм ялIыкIохэр, общественнэ организа­циехэм яIофышIэхэр, нэ­мыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI зэхахьэм къекIолIагъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъазэзэ, рес­публикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, ылъэ пытэу теуцоным зиIахьышхо хэ­зылъхьагъэхэу, шъолъырым ипэщагъэхэу Джарымэ Аслъан, Шъэумэн Хьазрэт ыкIи ТхьакIущынэ Аслъан ирэзэныгъэ гущы­Iэхэр апигъохыгъэх. ЦIыф­хэм ящыIэкIэ-псэукIэ на­хьышIу шIыгъэным, гъэсэныгъэм, культурэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, спортым, псэолъэшIыным, чIыпIэхэм язэтегъэпсы­хьан япхыгъэ пшъэрылъы­бэ непэ зэрэщыIэр, а пстэури зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэным зэрэфэхьазырхэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Шъолъырым щы­псэурэ цIыфхэр тиIэпыIэгъухэу тикъалэхэм, къуа­джэхэм, псэупIэхэм язэтегъэпсыхьан лъы­тэгъэ­кIуатэ. КIэлэцIыкIу ыкIи спорт площадкэхэр, со­циальнэ мэхьанэ зиIэ нэ­­мыкI псэуалъэхэр кIэу тэшIых. Пшъэрылъ шъхьа­Iэу тиIэр респуб­ликэм щыпсэурэ нэ­бгырэ пэпчъ щыIэкIэшIу иIэ­ным иамал­хэр едгъэгъотынхэр ары, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Социальнэ мэхьанэ зиIэ лъэныкъохэр чанэу рес­публикэм щагъэцэкIэнхэм анаIэ зэрэтырагъэ­тырэр Адыгеим и ЛIы­шъхьэ игущыIэ къыщы­хигъэщыгъ.

— Сабый къызэрыхъу­хьэгъэ унагъохэм IэпыIэгъу тафэхъуныр, ветеранхэр зыщыпсэухэрэр нахьышIу шIыгъэныр, са­быибэ зырыс унагъо­хэм, ны-тыхэр зимыIэжь кIэлэцIыкIухэм унэхэр ятыгъэнхэр, нэмыкI лъэ­ныкъохэри зэшIохыгъэнхэр типшъэрылъ шъхьа­Iэхэм ащыщых, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат. — Лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытагъэу апэрэ медицинэ IэпыIэгъур цIыфхэм ягъэгъотыгъэным, кIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ къэухъумэгъэным, медицинэм иIо­фышIэхэр гъэхьазырыгъэнхэм яIофыгъохэр зэшIотэхых. Псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм республикэм сомэ миллиарди 6 пэ­Iуигъэхьагъ.

Гъэсэныгъэми респуб­ликэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Лъэпкъ проектым къыды­хэлъытагъэу республикэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ 13 щашIын гухэлъ щыI. Мы илъэсым ыкIэм нэс кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 6 ашIынэу агъэнафэ. Джащ фэдэу республикэм гурыт еджэпIищымэ яшIын щаухы.

— Мэхьанэшхо зэттырэ лъэныкъохэм ащыщ республикэм иэкономи­кэ къыхалъхьэрэ инвес­тициехэм ахэгъэхъогъэныр. Мы лъэныкъомкIэ аужырэ илъэсхэм зэшIотхыгъэр бэ. ГущыIэм пае, блэкIыгъэ илъэсым имэзих егъэпшагъэмэ, 2019-рэ илъэсым ащ фэдэ иуахътэ мылъку шъхьаIэм инвестициеу къыхалъхьагъэр фэди­тIу­кIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи сомэ миллиард 15,8-м кIэхьагъ. Джащ фэдэу лэжьыгъэм икъэгъэкIын­кIи, иIухыжьынкIи гъэ­хъэгъэшIухэр тиIэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм итворчествэ купхэм, орэдыIохэм къагъэхьазырыгъэ концертымкIэ мэфэкI зэхахьэр зэфашIыжьыгъ.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.