Зыныбжь хэкIотагъэхэм апай

Хабзэ зэрэхъугъэу, зыныбжь хэкIотагъэхэм я Дунэе ма­фэ тефэу Мыекъуапэ иавтоинспекторхэм тинахьыжъхэу гъогурыкIоным хэлажьэхэрэм афэгушIох, нэфынэр къэ­зытырэ пкъыгъохэр аратых, гъогум сакъыныгъэ къызщы­ха­гъэфэнэу адэгущыIэх, шапхъэхэр агу къагъэкIыжьых.

Полицейскэхэм зэрэхагъэунэ­фыкIыгъэмкIэ, непэ нэжъ-Iужъхэр гъогурыкIоным хэлэжьэнхэр къин къащэхъу, аныбжь елъытыгъэу, ащ щыхъурэ-щышIэрэм икъоу щыгъо­зэнхэу хъурэп. Джащ пае инспекторхэм ахэм заIуагъакIэ, щынэгъон­чъэу гъогум щызекIощтхэр, общест­веннэ транспортым епхыгъэ шап­хъэхэр къафаIуатэ, мэзэхэ уахътэм нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр зэрагъэфедэнхэ фаер агурагъаIо.

ЛъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэм адэжь водительхэр псынкIэу зэрэ­чъэхэрэм къыщагъэкIэнэу, зыныбжь хэкIотагъэхэр жъажъэу гъо­гур зэрэзэпачырэм анаIэ тетынэу зафагъэзагъ.

ЛъэсрыкIохэми къэнэфырэ шъуа­шэхэр зыщалъэнхэу афагъэпытагъ. ГъогурыкIоным хэлэжьэрэ пстэуми лъытэныгъэ зэфашIыжьмэ, щынэгъон­чъагъэр тигъогухэм ащыпытэщт.

Зыныбжь хэкIотагъэхэм ныб­жьыкIэхэр зэрафэгумэкIыхэрэр ыкIи анаIэ зэратырагъэтырэр ягуа­пэ хъугъэ.