Анахь сэнаущхэр къэнэфагъэх Москва…

«Россети Кубань» зыфиIорэм и Адыгэ къутамэ сэнау­щыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм язэнэкъокъоу «Энергия та­лантов» зыфиIорэм иапэрэ едзыгъо щыкIуагъ.

Предприятием иIофы­шIэхэм якIэлэцIыкIухэр лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэмкIэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Илъэси 5-м къыще­гъэжьагъэу илъэси 9-м нэс зыныбжьхэм якуп хахьэхэрэм орэд къэIонымкIэ текIоныгъэр къыдахыгъ орэд къызэдэзы­Iогъэхэ Полина Ионовамрэ Кристина Бычковамрэ. КъэшъонымкIэ балеринэ ныбжьыкIэхэу Дэгужъые Аделинэрэ Хьа­кIэмыз Саидэрэ анахь къэшъокIо дэгъухэу алъытагъэх.

Илъэси 10 — 14 зыныбжьхэм якуп орэд къэ­IонымкIэ ыкIи артист сэнаущыгъэу хэлъымкIэ — Иван Карповым, къэшъонымкIэ Валерия Силу­ковам текIоныгъэр къыдахыгъ.

МэфэкI шIыкIэм тетэу рекIокIыгъэ Iофтхьабзэм текIоныгъэ къыдэзыхы­гъэ­хэр щагъэшIуагъэх, дип­ломхэр ыкIи шIухьафтынхэр афагъэшъошагъэх. Ха­бзэ зэрэхъугъэу, Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэхэр IэшIу-IушIухэмкIэ шыгъэ Iанэм рагъэблэгъагъэх, сурэтхэр атырахыгъ.

Чъэпыогъум апэрэ едзы­гъом текIоныгъэ къы­щыдэзыхыгъэ кIэлэцIыкIу­хэр Краснодар щыкIощт кIэух зэнэкъокъум хэлэ­жьэщтых, ялэгъухэм ащ щянэкъокъущтых.