Хэта текIощтыр?

Чъэпыогъум и 5-м Адыгэ Рес­публикэм истадион шъхьаIэ футболымкIэ ешIэгъу гъэшIэ­гъон щыкIощт.

Республикэм апэрэ чIыпIэр къыщыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум Адыгэкъалэрэ псэу­пIэу Тульскэмрэ якомандэхэр щызэIукIэщтых.

— ЕшIэгъур мафэм сыхьатыр 1-м аублэщт, — къытиIуагъ Адыге­им футболымкIэ и Федерацие ипащэу Николай Походенкэм. — Футболыр зышIогъэшIэгъонхэр зэIукIэгъум еплъынхэу къетэгъэ­благъэх.