Кавказым имамырныгъэ агъэпытэзэ

Къыблэ, Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм, Тыркуем, Сирием, Абхъазым ыкIи Къыблэ Осетием къарыкIыгъэ хьакIэхэр, нэбгырэ мин фэдиз, тыгъуасэ Мыекъуапэ къеблэгъагъэх — я ХХ-рэ дунэе фестивалэу «Кавказыр орэмамыр» зыфиIорэр къызэIуахыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхахьэм хэлэжьагъ, Кавказым имамырныгъэ инэпэеплъ Iофтхьабзэм къе­кIолIагъэхэм ащ шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ.

— Непэ я ХХ-рэ фестивалэу «Кавказыр орэмамыр» зыфиIорэм тирес­публикэ тыщыпэгъокIы. Адыгеим ия 28-рэ илъэс зыщыдгъэмэфэкIырэ уахътэм ехъулIэу ащ иIофшIэн зэрэригъажьэрэм мэхьанэшхо иI. Тишъолъыр ичIыпIэ­хэм зэкIэми концерт гъэлъэгъуапIэхэр ащызэ­Iухы­гъэщтых, хьакIэхэм Кавказ зэращыпэгъокIыхэ хабзэу фестивалым хэлажьэхэ­рэм­рэ къекIолIагъэхэмрэ ахэм ащыпсэухэрэр къадекIокIыщтых», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Фестивалыр зэдэлэжьэныгъакIэхэм якъэкIуапIэу, ащ хэлажьэхэрэм ясэнэ­хьат ишэпхъэ лъагэхэм ягъэ­лъэгъуапIэу зэрэхъущтымкIэ ицыхьэ зэрэте­лъыр ЛIы­шъхьэм къыхи­гъэщыгъ.

Культурэмрэ искусст­вэм­рэкIэ Координационнэ Советымрэ шIэны­гъэ-практическэ конференциеу «Те­мыр Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэм якультурнэ кIэнрэ ягушъхьэбаиныгъэрэ зылъэпсэ зэдегъэштэны­гъэм игъэпсын» зыфиIо­рэм­рэ язэхэсыгъо хьа­кIэ­хэр непэ хэлэжьэнхэ алъэ­кIыщт. Джащ фэдэу непэ фестива­лым хэлажьэхэрэр рес­пуб­ликэм икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ ащыIэщтых, ахэм концертхэр къащатыщт.

Неущ Лениным ыцIэ зы­хьырэ гупчэу Мыекъуапэ дэтым изобразительнэ искусствэм, лъэпкъ Iэпэщысэхэм яшIын апылъхэм якъэгъэлъэгъон щыкIощт. Кавказ иIэпэIэсэ анахь дэгъухэм яIэшIагъэхэр ащ къырахьылIэщтых: Ингушетием къыращыгъэ лъэпкъ алырэгъухэр, Дагъыстан къыщашIырэ ювелирнэ Iэ­мэ-псымэхэр, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарымрэ Адыгеимрэ ядышъэидагъэхэмрэ пхъэм ащыхашIыкIырэ Iэ­мэ-псы­мэхэмрэ. Пчыхьэм сыхьатыр 4-м фестивалыр гуп­чэм щызэфашIыжьыщт ыкIи концерт къатыщт.

Шъолъыр зэфэшъхьаф­хэм ащыцIэрыIо купхэр ащ хэлэжьэщтых, мэфэкI жъо­гъотопыр Iофтхьабзэхэм кIэух афэхъущт.