Адыгеим и ЛIышъхьэ дунэе форумым хэлажьэ

Я 3-рэ дунэе форумэу «Урысые энергетическэ тхьамаф» зыфиIоу чъэпыогъум и 2-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс Москва щыкIощтым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, Урысые Федерацием ишъолъырхэм япащэхэр, дунэе эксперт цIэрыIохэр, IэкIыб къэралыгъохэм яэнергетическэ ведомствэхэм, дунэе, урысые энергетическэ компаниешхохэм япащэхэр форумым щызэIокIэх. Мыгъэ нэбгырэ мини 10,5-рэ, дунаим ихэгъэгу 80-мэ ащызэхэщэгъэ компание 200-м ехъумэ ялIыкIохэр ащ хэлэжьэщтых.

Дунэе энергетикэмкIэ зигъо Iофыгъохэм, гъэстыныпхъэ-энер­гетическэ комплексым иотрас­лэхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщт лъэныкъо шъхьаIэхэм, газ отраслэм пшъэрылъэу иIэхэм ахэр атегущыIэщтых.

«Энергетическое партнерство для устойчивого развития» зы­фиIорэ пленарнэ зэхэсыгъом форумым чIыпIэшхо щиубытыщт. Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным форумым псалъэу къыщишIыгъэм мэхьанэшхо иI.

«Экспертхэм зэралъытэрэмкIэ, мы илъэс благъэхэм Азиат­скэ-Тихоокеанскэ шъолъырым хэхьэрэ хэгъэгухэми, Европэми энергиеу агъэфедэрэм хэхъощт. МыщкIэ апэрэ чэзыоу анаIэ зытырагъэтын фаер цыхьэшIэгъоу энергиер аIэкIэгъэхьэгъэныр ары. Нэ­фэIоныр ылъапсэу, шъхьэихыгъэу яIоф­шIэн зэхащэн фае», — къыхигъэщыгъ Владимир ­Путиным.

Урысые Федерацием и Президент зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Уры­сыер пшъэдэкIыжь хэлъэу Iофхэм якIуа­лIэ, джащ фэ­дэу илъэсыбэ хъугъэу Европэм гъу­сэныгъэ дыриI.

«Сыд къытаIо­лIагъэми, цыхьэшIэгъу зэпхыны­гъэхэр IэубытыпIэ къызыфэтшIынхэ, тапэкIэ тызэрэзэгъусэщтыр къыдэтлъытэн фае», — къыIуагъ Владимир Путиным.
Форумым Iоф­тхьэбзэ 70-м ехъу щызэрахьанэу рахъухьэ. Урысые зэIукIэгъоу «Лъэпкъ проектхэр: къэралыгъом ынаIэ зытыригъэтыщтхэмрэ хэхъоныгъэмкIэ амалэу щыIэхэмрэ» зыфиIорэмкIэ Урысые энергетическэ тхьамафэр рагъэжьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, респуб­ликэм игъэстыныпхъэ-энерге­тическэ комплекс игъэкIэжьын Адыгеим ихэбзэ къулыкъухэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ.

«Зы лъэныкъомкIэ, гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексым иорганизациехэм языпкъитыныгъэ елъытыгъэщт Iофхэр зэрэзэпыфэщтхэр. НэмыкI лъэ­ныкъомкIэ, энергие къэкIуа­пIэхэм ахэгъэхъогъэныр экономикэм, социальнэ инфраструктурэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ, инвестициехэр къыхалъхьанхэмкIэ, микрорайоныкIэхэм ягъэпсынкIэ, нэмыкI пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ ищыкIэгъэ дэдэу щыт. Адыгеим игъэстынып­хъэ-энергетическэ комплекс игъэ­кIэжьын тиреспубликэ энер­гиеу зыфыщыкIэрэр нахь макIэ шIыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэр тишъыпкъэу зэшIо­тэхых», — къыхигъэщыгъ Къум­пIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, энергиер нахьыбэу къыIэкIэхьанымкIэ республикэм лъэбэкъу заулэ щадзыгъ. ГущыIэм пае, Урысыем ишъолъырхэмкIэ Адыгеим апэрэу мВт 150-рэ зилъэшы­гъэщт электростанциеу жьыкIэ Iоф зышIэщтыр щагъэпсы. Илъэ­сыр имыкIызэ ащ ишIын ­аухыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэрэ ПАО-у «Россети» зыфиIорэм иправление итхьаматэрэ мыгъэ Петербург щыкIогъэ дунэе экономическэ форумым щызэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэхэм адиштэу рес­публикэм иэлектросетевой комп­лекс игъэкIэжьынкIэ Iофы­шхо зэшIуахыщт.

ГазрыкIуапIэхэм ягъэпсынкIи гъэхъагъэхэр зиIэхэм Адыгеир ахэхьэ. ГурытымкIэ республикэм ипсэупIэхэм япроцент 87-м ехъумэ, къуаджэхэм япроцент 76-мэ газыр алъыIэсыгъ.

Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу