Пчъагъэр ешIакIэм дештэ

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Спартак» Налщык — 1:1.
Iоныгъом и 28-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.
«Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Хьагъур, Катаев, Омаров, Кирьян, Белов, Делэкъу (Кадимов, 61), Къонэ, Крылов (Шъхьэлахъо, 80), Ещенко, Бабенко.

Зэкъош республикэхэм якоман­дэхэр сыдигъуи гъэшIэгъонэу зэдешIэх. Зичэзыу зэIукIэгъум иапэрэ едзыгъо «Спартак» бысымхэм якомандэ икъэлапчъэ Iэгуаор дидзи, 0:1 пчъагъэр хъу­гъэ. ЯтIонэрэ едзыгъом «Зэ­къошныгъэр» нахьышIоу щешIагъ, къэлапчъэм Iэгуаор дидзэнэу амалышIухэр иIагъэх. Тикомандэ ыпэкIэ илъыгъэу «Спартак» иухъу­макIохэм ащыщ Iэгуаор къызэкIидзэжьынэу зыфежьэм — къыдэхъугъэп. Iэгуаор чэрэгъузэ лъати, «Спартак» икъэ­ла­пчъэ дэфагъ — 1:1.

ТиешIакIохэр ащ ыужи на­хьыбэрэ апэкIэ лъыкIотагъэх, хъагъэм Iэгуаор радзэнэу чIыпIэшIу заулэрэ ифагъэх, ау пчъа­гъэм хагъэхъонэу яIэпэIэсэныгъэ къыхьыгъэп. «Спартак» ти­ухъумакIохэр мымакIэу ыгъэгу­мэкIыгъэх.

Адыгеим икомандэ изичэзыу ешIэгъу чъэпыогъум и 5-м Владикавказ щыкIощт. ЕшIэкIо дэ­гъухэмкIэ зызыгъэпытэгъэ «Аланиеу» апэрэ купым хэхьаным фэбанэрэм IукIэщт.

Я 11-рэ ешIэгъухэр

«Интер» — «Черноморец» — 3:5, «Урожай» — «Легион» — 1:1, «Мэщыкъу» — «Анжи» — 4:0, «Спартак» Вл — «Алания» — 0:4, «Динамо» — «Краснодар-3» — 3:0, «Махачкала» — «Волгарь» — 0:3, «Биолог» — СКА — 2:3.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Волгарь» — 28
2. «Алания» — 22
3. «Зэкъошныгъ» — 21
4. «Черноморец» — 21
5. «Динамо» — 20
6. СКА — 16
7. «Махачкала» — 15
8. «Спартак» Нч — 15
9. «Мэщыкъу» — 14
10. «Легион» — 13
11. «Интер» — 12
12. «Биолог» — 12
13. «Краснодар-3» — 9
14. «Урожай» — 7
15. «Анжи» — 5
16. «Спартак» Вл — 4.

Я 12-рэ зэIукIэгъухэр чъэпыогъум и 4— 6-м яIэщтых.