Б. Натхъом тегъэгушIо

Израиль ит адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ щапIугъэ Натхъо Бибарс «Рубин» Казань, ЦСКА Москва футбол ащешIагъ. Джырэ уахътэ «Партизан» Белград хэт.


Европэм и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум «Партизаныр» хэлажьэ. Голландием икомандэу «Азэм» «Партизаныр» 2:2-у дешIагъ. Натхъо Бибарс къэлапчъэм Iэгуаор гъогогъуитIо дидзагъ – зыр пенальтикIэ.

Натхъо Бибарс Израиль футболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ икапитан, Европэм изэIукIэгъухэм ахэлажьэ. Б. Натхъор, ащ иIахьылхэр Адыгеим щыIагъэх, ныбджэгъухэр щыряIэх.