Мыекъуапэ щызэхащэ

Урысыем ишъолъырхэм академическэ музыкэмкIэ яфестиваль чъэпыогъум и 10 – 11-м Мыекъуапэ щыкIощт.

   — Москва, Татарстан, Башкортостан, Къэбэртэе-Бэлъкъарыр, Къэрэщэе-Щэрджэсыр, Краснодар краир, Адыгеир фестивалым хэлэжьэщтых, — къытиIуагъ Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызфагъэшъошагъэу, Адыгэ Республикэм икомпозиторхэм я Союз итхьаматэу Нэхэе Аслъан.

Урысыем икомпозиторхэм я Союз итхьаматэу Рашид Каллимулиныр, Краснодар краим икомпозиторхэм я Союз ипащэу Владимир Чернявскэр, Башкортостан икомпозиторхэм я Союз итхьаматэу Лейла Исмагиловар, Къэбэртэе-Бэлъкъарым икомпозитор цIэрыIоу ХьаIупэ Джэбраил, нэмыкIхэри фестивалым къырагъэблэгъагъэх.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ шъолъырхэм яакадемическэ музыкэ фестивалым къыщыригъэIощт.

Музыкэм лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр Iофтхьабзэм къыщылъэ­гъощт. Фестивалым иапэрэ мафэ республикэ филармонием щы­кIощт, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр академическэ музыкэм едэIущтых. ЯтIонэрэ мафэм Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм фестивалыр щылъагъэкIотэщт. Композиторхэр, искусствэм иIофышIэхэр кIэлэеджакIохэм аIукIэщтых, культурэм ехьылIэгъэ къэбархэр къаIотэщтых, академическэ музыкэм едэIущтых. Композиторхэм я Союзхэм яIофыгъохэм шъхьафэу атегущыIэщтых.