Марафоныр лъэкIуатэ

Хэгъэгум итеатральнэ мара­фон шъолъыр 85-рэ хэлажьэ. Владивосток къыщырагъэжьагъэу Калининград зэрэнэсыщтхэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

Фестивалым изэIэпахырэ тамыгъэ Къалмыкъым къырахи, Адыгеим къызэрэнагъэсыгъэм епхыгъэ зэхахьэ республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ. Къалмыкъым и Къэралыгъо театрэ ихудожественнэ пащэу, Урысыем итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз исекретарэу Борис Манджиевыр Адыгеир марафоным чанэу зэрэхэлажьэрэм фэшI къыфэгушIуагъ, марафоным изэIэпахырэ тамыгъэ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ къыритыжьыгъ.

Театрэм и Илъэс Урысыем зэрэщыкIорэм мэхьэнэ ин иIэу Аулъэ Юрэ ылъытагъ, марафоныр ащ епхыгъэу зэрэзэхащагъэр зэхахьэм щыхигъэунэфыкIыгъ.

Республикэм и Лъэпкъ театрэ ихудожественнэ пащэ игуадзэу, режиссер шъхьаIэу Исуп Тимур искусствэм гъунапкъэ зэримыIэр, лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэр зэIукIэгъум къыщиIуагъ.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистхэу Уайкъокъо Асыетрэ Мурэтэ Рустемрэ марафоным изэIэпахырэ тамыгъэ пчэгум къырахьагъ, зэхахьэм хэлажьэхэрэм арагъэлъэгъугъ. Адыгеим итеатрэ иIофышIэхэм марафоным изэIэпахырэ тамыгъэ Владикавказ на­гъэсыгъ.