Зэгъусэхэу дэлэжьэщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Краснодар краим ит гъэсэныгъэ организациехэм ыкIи и Адыгэ Хасэ икъутамэхэм ялIыкIохэм тыгъуасэ аIукIагъ. Краснодар краим ит гурыт еджапIэхэу адыгабзэр зыщызэрагъашIэхэрэм ялIыкIохэм адыгабзэмрэ литературэмрэкIэ егъэджэн-методическэ литературэр аритыжьыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым ипащэу ЛIыIужъу Адам, УФ-м IофшIэнымкIэ и ЛIы­хъужъэу, Адыгеим, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе- Щэрджэсым янароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ, Краснодар краим иадминистрацие иуполномоченнэ лIыкIоу Адыгеим щыIэ Николай Пивоваровыр, АР-м иобщественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, хышIуцIэ шапсыгъэхэм яобщественнэ организациеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ, Краснодар краим игурыт еджапIэхэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2018-рэ илъэсым шэкIогъум и 23-м адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ Советэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм зэхэсыгъоу иIагъэм къыкIэлъыкIоу, АР-м и ЛIышъхьэ гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ Министерствэм унашъо фишIы­гъагъ хышIуцIэ Iушъом ыкIи Краснодар краим ащыIэ еджапIэхэу гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотыхэрэм адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ ящыкIэгъэ егъэ­джэн-методическэ литературэр аIэкIэгъэхьэгъэнэу.

Ащ къыкIэлъыкIоу Краснодар краим ит еджапIэхэм ящыкIэгъэ егъэджэн тхылъхэр, методическэ IэпыIэгъухэр къыдалъыти, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэм­рэкIэ и Министерствэ икIэщакIоу ящыкIагъэм фэдиз егъэ­джэн IэпыIэгъухэр къафыдагъэкIы­гъэх. ЗэкIэмкIи сомэ 785742-рэ зыосэ егъэджэн тхылъ 1477-рэ гъэсэныгъэ организациехэм ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм аратыжьыгъ.

КъумпIыл Мурат пэублэм хьакIэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ закъыфигъэзагъ ыкIи Краснодар краим зэпхыныгъэ дэгъу Адыгеим дыриIэу зэрэзэдэлажьэхэрэр къыIуагъ. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ бзэм изэгъэшIэн ыкIи икъэухъумэн анахь пшъэрылъ шъхьаIэхэм зэращыщыр къыкIигъэтхъыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, убзэ умышIэу лъэпкъ ухъущтэп. Къыт­кIэхъухьэрэ лIэужхэм яныдэлъфыбзэ ыкIи якультурэ икъоу ягъэшIэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр, нахьыжъхэм ащкIэ пшъэдэкIыжь ин зэрахьырэр АР-м и ЛIышъхьэ къыкIигъэ­тхъыгъ. Ащ пае адыгэхэр зэ­къот­хэу мы Iофыгъом яшъып­къэу зэрэдэлэжьэнхэ фаер къыIуагъ.

ЛIышъхьэм къызэриIуагъэмкIэ, АР-м ихэбзэ къулыкъухэм, наукэм, гъэсэныгъэм яIофышIэ­хэм бзэм изэгъэшIэнкIэ ыкIи икъэухъумэнкIэ макIэп Iофэу агъэцакIэрэр. МыщкIэ щысэшIоу щыт КIэрэщэ Тембот ыцIэ зы­хьырэ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтыр кIэщакIо фэхъуи бзэм изэгъэшIэнкIэ Проектнэ офис зэра­гъэпсыгъэр. Мы гупчэм ишIуагъэкIэ ыпкIэ хэмылъэу фаехэм адыгабзэр зэрагъэшIэн амал яIэ хъугъэ. Джащ фэдэу Тыркуем щыпсэурэ тилъэпкъэгъу­хэм лъэшэу анаIэ атырагъэ­ты, илъэс къэс ахэм ащыщхэр Адыгеим къырагъэблагъэх, бзэм изэгъэшIэнкIэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр афызэхащэх.

ЛIыIужъу Адам къызэриIуагъэ­мкIэ, адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ ыкIи икъэгъэнэжьынкIэ мы Iоф­тхьабзэр игъо шъыпкъэу щыт. Мыгъэ апэрэу адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ курсхэр Краснодар краим ис кIэлэеджакIохэм афы­зэхащагъэх. Ащ ишIогъэшхо къы­зэрэкIуагъэм щэч хэлъэп. Джащ фэдэу Адыгэ къэралыгъо университетым зэзэгъыныгъэ дашIыгъэу зэдэлажьэх. Проектнэ офисыр загъэпсыгъэм къыщыублагъэу нэбгырэ 75-мэ адыгабзэр арагъэшIагъ, ахэм азыныкъор урысых. Джыри нэбгыри 145-мэ ащ фэдэ шIоигъоныгъэ яIэу курсхэм захарагъэтхагъ. ТапэкIи егъэ­джэн-мето­дическэ IэпыIэгъухэмкIэ Краснодар краим ит еджапIэхэм яшIуагъэ зэрарагъэкIыщтыр А. ЛIыIужъум къыIуагъ.

Джащ фэдэу зэхахьэм къыщыгущыIагъэх МэщбэшIэ Ис­хьакъ, КIакIыхъу Мэджыдэ, ЛIымыщэкъо Рэмэзан, еджапIэхэм япащэхэм ащыщхэр. ЗэкIэми зэдырагъа- штэу къаIуагъ адыгабзэм изэгъэ­шIэн унагъом къызэрэщежьэрэр, хэтрэ адыги ар зыщигъэгъупшэ зэрэмыхъущтыр, зэкIэри зэгъу­сэ­хэу адыгабзэм изэгъэшIэн зэрэдэлэжьэнхэ фаер.

Краснодар краим ит гъэсэныгъэ организациехэм ыкIи Адыгэ Хасэм ялIыкIохэм ярэзэ­ныгъэ гущыIэхэр АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат фагъэзагъэх IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм фэшI.

КIарэ Фатим.