Гъогухэр щынэгъончъэнхэм пае

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Максим Акимовым видеоконференцие шIыкIэм тетэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэ лъэпкъ проектымкIэ Проектнэ комитетым изэхэсыгъо тыгъуасэ зэрищагъ.

Ащ хэлэжьагъэх шъолъырхэм япащэхэмрэ мы проектым дэлэжьэрэ министерствэхэм пэщэныгъэ адызезыхьэхэрэмрэ. Адыгеим ыцIэкIэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ЗэдэгущыIэгъум ипэублэ Максим Акимовым къыIуагъ псэолъэшIын-гъэцэкIэжьын лъэхъаныр ыкIэм зэрэфакIорэм елъытыгъэу лъэпкъ проектым къыдыхэлъытэгъэ Iофыгъохэм язэшIохын нахь гъэпсынкIэгъэн зэрэфаер. Шъо­лъыр­хэм ащыщхэм ахэр процент 35-м нахь макIэу ащыгъэцэкIагъэх ныIэп. Вице-премьерым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мыщ телъытэгъэ мылъкур зэра­гъэпсэуалъэрэм елъытыгъэщт гъогу хъызмэтым тапэкIэ бюджет ахъщэр зэрэтырагощэщтыр.

«Гъогу сетьхэр» зыфиIорэ федеральнэ проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм къытегущыIагъ УФ-м транспортымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Иннокентий Алафиновыр. Министерствэм къызэритырэмкIэ, мы илъэсым телъытагъэу сомэ миллиарди 111,2-рэ къафатIупщыгъ, къэралыгъом ишъолъыр 83-мэ яобъект мини 6,8-м нахьыбэмэ IофшIэнхэр ащэкIох, зэшIуахыгъэр процент 70,2-рэ.

Адыгеир тштэмэ, лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм къыхиубытэу объект 61-мэ гъэцэкIэжьынхэр ащэкIох, ахэм ащыщэу 48-мэ IофшIэнхэр къащаухыгъахэх, хагъэкIыгъэр процент 78,7-рэ мэхъу. ЗэкIэмкIи апэIухьагъэр сомэ миллион 460-м ехъу.

— ТицIыфхэм ягупсэфыныгъэрэ ящынэгъончъагъэрэ зэкIэми апэу зэлъытыгъэр республикэм игъогухэм ядэгъугъ. Джащ фэдэу тишъолъыр инвестициехэмкIэ, зекIохэмкIэ хъопсапIэу щытыныр, экономикэм хэхъоныгъэ ышIыныр бэкIэ зыIэ илъхэм ащы­щых гъогу дэгъухэр. Лъэпкъ проектым амалышIухэр къытфызэIуехых ыкIи нахь шIогъэшхо ащ къызэредгъэтыщтым тыпылъын фае, — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Проектнэ комитетым изэхэсыгъо щаухэсыгъэх лъэпкъ проектым пшъэ­рылъэу иIэхэр икъоу зэшIуахынхэм пае ашIын фэе лъэбэкъу гъэнэфагъэхэр. Вице-премьерэу Максим Акимовым иунашъокIэ федеральнэ гупчэм нахь шIуагъэ къытэу дэлэжьэнхэм пае шъо­лъырхэм ягукъэкIхэр охътэ благъэм аугъоищтых ыкIи ахэплъэщтых.