Шъуигъэхъагъэхэм тарэгушхо

Зэлъэпкъэгъухэу спорт зэнэкъокъухэм ащызэIукIэхэрэм гъэхъагъэу ашIырэм рыгушхонхэр шэнышIу афэхъугъ.Урысыем дзюдомкIэ изэнэ­къокъу джырэблагъэ Ингушети-
ем икъалэу Назрань щыкIуагъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэ­рэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим, Адыгеим ябэнакIохэу медальхэр къыдэзыхыгъэхэм тигуапэу шъуащытэгъэгъуазэ.
Унагъом имедальхэр Урысыем изаслуженнэ трене­рэу Нэгъуцу Джамболэт Адыгэ къэралыгъо университетыр къыухыгъ, ТIуапсэ тренерэу Iоф ще­шIэ, ыгъэсэрэ ныбжьыкIэхэм икIалэхэр ащыщых.
Джамболэт ыкъоу Казбек Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу килограмм 66-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп джэрзыр къыщихьыгъ. Казбек ышыпхъоу Данэ кг 57-рэ къэзыщэчырэмэ янэ­къокъугъ, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Зэш-зэшыпхъухэм медалитIу къафагъэшъуашэ зэхъум нэбгырабэ къафэгушIуагъ.
Къэбэртэе-Бэлъкъарым ибэ­накIоу Бабугой Олег кг 73-рэ къэзыщэчыхэрэм гугъэ ариты­гъэп. ЗэкIэ бэнэгъоу иIагъэхэм текIоныгъэр къащыдихи, дышъэр къыфагъэшъошагъ.
Къэрэщэе-Щэрджэсым илIыкIоу Огуз Альберт, кг 60, джэрзыр къыдихыгъ.
Адыгэ Республикэм зыщызыгъэсэрэ Мерэм Дамир Джыракъые щыщ. Килограмм 60 къэзыщэчыхэрэм бланэу ябэныгъ, ятIонэрэ чIыпIэр къызэрэдихыгъэр гъэхъагъэкIэ ныбджэгъухэм фалъэгъугъ.
2018-рэ илъэсым хэгъэгум дзюдомкIэ изэнэкъокъу къалэу Грознэм зыщэкIом, Мерэм Дамир я 5-рэ чIыпIэр къыщыдихи, икъулай хигъэхъон зэрилъэкIыщтыр Назрань къыщигъэшъып­къэжьыгъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэм хэгъэгум дзюдомкIэ язэнэкъокъу дышъэр мыгъэ къызэрэщыдихыгъэр, Европэм иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэIукIэ­гъухэм дышъэр къазэрэщыдихыгъэр къызыдэплъытэхэкIэ, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир къызэ­рэтиIуагъэу, Мерэм Дамир бэнэкIо цIэрыIохэм пытэу ахэуцон ылъэкIыщт.
— Нэгъуцу Джамболэт ыгъэ­сэ­рэ Михаил Игольниковым янэ адыг, Алалэхэм япхъу. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу
М. Игольниковыр джырэблагъэ Японием щыбэнагъ, тикомандэ джэрзыр къыдихыгъ, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгеим дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлым. — Назрань тыщыIэу Нэгъуцу Джамболэт, нэмыкI тренер­хэм, бэнакIохэм тафэгушIуагъ, тиIофыгъохэм татегущыIагъ.
— Къыблэм, Темыр Кавказым дзюдомкIэ ятренерхэр, бэнакIохэр упчIэжьэгъу зэфэхъужьынхэр шэн-хабзэ афэхъугъ, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ тренер-­кIэлэегъаджэу Нэпсэу Бислъан. — Мыекъопэ бэнэпIэ-еджапIэу Кобл Якъубэ лъапсэ зыфишIыгъэр Урысыем дэгъоу щашIэ. БэмышIэу егъэджэн-зэхахьэу Мые­­къуапэ щыкIуагъэм Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэхэр, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэ Мудрэнэ Бислъан хэлэжьагъэх. Зэхахьэр зыгъэсапIэ ныбжьыкIэмэ афэхъугъ.
ГущыIэ дахэм гур егъэушъэбы, щыIэныгъэр нахьышIоу къыбгурегъаIо. Спортым нэIуасэ зэфишIыгъэхэр зэлъэкIох, IэпыIэгъу зэ­фэ­хъух. Мудрэнэ Бислъан бэнапIэм тетэу ныбжьыкIэхэм упчIэ­жьэгу зэрашIырэм тылъыплъагъ.
— Спортышхом гъэхъагъэ щысшIыгъэу щытмэ, лъапсэ ащ фэхъугъэр Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэу Кобл Якъубэ кIэщакIо зыфэхъугъэр ары. Тренерхэм, Адыгэ республикэ гимназием, колледжым сащезыгъэджагъэхэм, зэкIэ IэпыIэгъу къысфэхъугъэхэм сафэраз, — къытиIуагъ Б. Мудранэм.
Къэбэртэе-Бэлъкъарым къыщыхъугъэ Тао Хьасанбый Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт къыухыгъ, Олимпиадэ джэгунхэм джэрзыр къащихьыгъ, Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаI.
Мудрэнэ Бислъан Рио-де-­Жанейро дышъэр къызыщехьым, адыгэ быракъыр ашъхьагъ ща­гъэбыбатэзэ Хь. Таомрэ Б. Муд­ранэмрэ сурэтэу атырахыгъэр тарихъым хэхьагъ.
Шъопсэу, тибэнакIохэр, тренерхэр! Шъо шъуигъэхъагъэхэм тарэгушхо.