УплъэкIун IофшIэныр агъэлъэшыщт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIырэм пэуцужьыгъэ­нымкIэ комиссием изэхэсыгъо тыгъуасэ республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щызэхищэгъагъ. Комиссием иIофшIэн хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, федеральнэ ин­спектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, хабзэм ифедеральнэ ыкIи иреспубликэ къулыкъухэм, джащ фэдэу муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.
Зэхэсыгъом иублэгъум гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексым къыхиубытэрэ псэуа­лъэхэм хэбзэукъоныгъэу къащыхъухэрэм япхыгъэ Iофыгъо­хэм щатегущыIагъэх.
Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, респуб­ликэм нефтебази 4-мэ, электростанции 3-мэ, газыр аIэкIэзыгъэхьэрэ, газым икъычIэщын фэгъэзэгъэ предприятии 5-мэ Iоф щашIэ. Республикэм магистральнэ чIыдэгъэ рыкIуапIэу
4 пхырэкIы. Илъэсэу икIыгъэмрэ тызхэт илъэсымрэ къакIоцI хэбзэнчъэу ахэм хэщыпIэ афа­шIыгъэхэу къыхагъэщыгъэп. Арэу щытми, бензиныр зезыщэрэ транспортым гъэстыныпхъэу итыр зэратыгъугъэм къы­хэкIэу уголовнэ IофитIу хьыкумым IэкIагъэхьагъ.
Iофыгъоу рахъухьагъэхэм атегущыIэхэ зэхъум Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэхэм ащыщ мысетевой заправочнэ станцие цIыкIухэм яIофшIэн зэрэзэхэща­гъэм.
«Гъэстыныпхъэ-щыфэхэр на­хьыбэу къаIэкIэгъэхьэгъэнхэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэр мы аужырэ илъэсхэм зэшIотхынхэ тлъэкIыгъ. Компание инхэм IэкIоцI уплъэкIунхэр зэхащэх, хабзэ зэрэхъугъэу, гъэстыныпхъэр къытIэкIэзгъахьэхэрэм ащкIэ дао афытиIэп. Унэе игъэ­хъуапIэхэр къуаджэхэм зэращызэхэщагъэхэм лъэшэу тегъэ­гумэкIы. А лъэныкъомкIэ Iоф­тхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зехьэгъэнхэ фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.
ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм гъэстынып­хъэр зыщарагъэхъорэ станциехэм хэбзэукъоныгъи 3 къащыхагъэщыгъ, ахэм япродукцие къэралыгъо шапхъэу щыIэхэм адиштэрэп. Республикэм и ЛIышъхьэ экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ министрэм пшъэрылъ фишIыгъ гъэстыныпхъэр зыщарагъэхъорэ станцие цIыкIухэм ащаIэкIа­гъахьэрэ продукцием изытет зыфэдэр ауплъэкIунэу.
Ащ нэужым зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр промышленность псынкIэм ипродукцие икъегъэ­кIокIынкIэ хэбзэукъоныгъэхэу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ Iофыгъоу зэшIохыгъэн фаехэм атегущыIагъэх.
Роспотребнадзорым игъэIорышIапIэ ипащэхэм къызэра­тыгъэмкIэ, уплъэкIун 30 мы лъэ­ныкъомкIэ зэхащэгъагъ. КIэ­лэцIыкIухэмрэ Iэтахъохэмрэ афытегъэпсыхьэгъэ товархэм япроценти 10 хэбзэукъоны­гъэхэр ашIыхэзэ IуагъэкIыгъэу къыхагъэщыгъ.
Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, тазырэу атыралъхьэрэм ренэу ишIуагъэ къа­кIорэп шэпхъэ гъэнэфагъэхэм адиштэрэ продукцие тэрэзыр нэужым зэрэIуагъэкIыщтым икъоу анаIэ тырагъэтынымкIэ.
«Роспотребнадзорым игъэIорышIапIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэм гъусэныгъэ пытэ адыриIэу тазырэу атыралъхьэрэр нахьыбэ шIыгъэнымкIэ игъоу алъэгъухэрэм ахэплъэн фае. Хэбзэгъэуцугъэм тыкъы­пкъырыкIызэ тазырхэр нахь ин шIыгъэнхэм пае федеральнэ гупчэм тиеплъыкIэ лъыдгъэIэсыным иамалхэр щыIэх», — къыкIигъэтхъыгъ ЛIышъхьэм.
Республикэм и ЛIышъхьэ хэушъхьафыкIыгъэу ынаIэ зытыригъэтыгъэхэм ащыщ промышленность псынкIэм итовархэр къыдэгъэкIыгъэнхэмкIэ республикэм иIофхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр. А отрас­лэм нахьыбэу товархэр къыдэзыгъэкIын зылъэкIыщтхэр къы­хэгъэлэжьэгъэнхэ фае.
КъумпIыл Мурат Премьер-­министрэм игуадзэу Сапый Вя­чеслав пшъэрылъ фишIыгъ республикэм инвестиционнэ IофшIэныр зэрэщызэхэщагъэм тегъэпсыхьагъэу а Iофыгъор нахь тэрэзэу зэхэфыгъэнэу. Къуаджэу Тэхъутэмыкъуае индустриальнэ паркэу иIэм тегъэ­псыхьагъэу зэлъашIэрэ брендхэр къыдэзыгъэкIыхэрэм гъу­сэныгъэ адыряIэныр зэрэна­хьышIур, джащ фэдэу Тыркуем Адыгеим и Правительствэ илIы­кIохэр бэмышIэу зыдэщыIагъэ­хэм, ибизнес-сообществэ нахь чаныгъэ хэлъэу дэлэжьэнхэр игъо зэрилъэгъурэр ащ къыIуагъ.
Промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIо­кIырэм пэуцужьыгъэнымкIэ комиссием иIэгъэ зэхэсыгъом кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, гурыт еджапIэхэм, сымэджэщхэм, со­циальнэ учреждениехэм зэращагъашхэхэрэм епхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.
Псауныгъэр зыфэдэщтыр бэ­кIэ зэрелъытыгъэм епхыгъэу цIыфхэм ягъэшхэн мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.
«Гъомылэпхъэ дэйхэр къа­IэкIэзыгъахьэхэрэр гъэунэфыгъэнхэ фае. Министерствэхэмрэ образованиехэмрэ япащэхэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, гурыт еджапIэхэм, сымэджэщ­хэм, нэжъ-Iужъхэр зыщаIыгърэ унэхэм яIэшъхьэтетхэм адэгущыIэнхэ, шапхъэхэм адимы­штэрэ гъомылапхъэхэр къаIамыхынхэу ахэм агурыгъэIогъэн фае», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.
Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, гъэсэ­ныгъэм фэгъэзэгъэ учреждениехэм ачIэсхэм ягъэшхэн изэ­хэщэн юридическэ лици 5-рэ унэе предприниматели 10-рэ фэгъэзагъ. ГъэрекIо иIоныгъо мазэ къыщегъэжьагъэу уплъэ­кIун 87-рэ гъэIорышIапIэм зэхищагъ. Ащ хэукъоныгъэ гъэнэфагъэхэр къыхигъэщыгъэх, ахэр зышIыгъэхэм административнэ тазырхэр атыралъхьагъэх.
Гъэмэфэ лъэхъаным кIэлэцIыкIу лагерхэр зыдэщыIэгъэ учреждениехэр ауплъэкIугъа­гъэх. Тазырхэр зэратыралъхьагъэмкIэ протоколи 144-рэ зэхагъэуцогъагъ. Гъомылэпхъэ дэйхэр къызэрэрагъэкIокIырэмкIэ зэрахьан фэе Iофтхьабзэхэр рахъухьагъэх.
Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республи­кэм ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм гъэсэныгъэм епхыгъэ, медицинэ, социальнэ учреждениехэм ачIэсхэм ягъэшхэн фэгъэзэгъэ бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу арагъэгъотыщт. Ау мы лъэныкъомкIэ хэукъоныгъэ зы­шIыхэрэми ягъогупэ пхъашэу пабзыкIыщт.
КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом къыщиIуагъ чIыпIэ пэпчъ ипащэ мыщ фэдэ Iофыгъохэм лъэшэу ынаIэ зэратыригъэтын фаер. Гъомылэпхъэ дэйхэр къаIэкIэзыгъахьэ зышIоигъохэр республикэм къимыхьанхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зехьэгъэнхэ фае

.
Адыгэ Республикэм
и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.