Социальнэ IофшIэнышхо зыгъэцэкIэрэ еджапI

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэралыгъо бюджет учреждениеу «Шы спортымкIэ спорт еджа­пIэм» тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ икъулыкъушIэхэм, зыщызыгъасэхэрэм, волонтерхэм аIукIагъ, гущыIэгъу афэхъугъ. Республикэм ипащэ игъусагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, фе­де­ральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, республикэм ивице-премьерэу Ната­лья Широковар, АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгу­жъые Мурат.
ЕджэпIэ кIоцIым Адыгеим и ЛIышъхьэ волонтерхэр къы­щыпэгъокIыгъэх. Лъэныкъохэм шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъоу зэдыряIагъэм ныбжьыкIэхэм Iофыгъуабэ къыщаIэтыгъ, мы движением республикэм ипащэ мэхьанэу ритырэр, ащ шъо­лъырым хэхъоныгъэу щишIы­хэрэр, нэмыкIхэри.
— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным волонтер движением хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ынаIэ тет, а пшъэ­рылъыр республикэм зэрифэшъуашэу щытэгъэцакIэ. Мыщ угукIэ уфэщагъэу, ар къыппэ­благъэу, шIушIэныр уигъогогъоу щытын фае. Мы еджапIэм къекIолIэрэ волонтер ныбжьыкIэхэм ащкIэ щысэшIу къагъэлъагъо, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.
Общественнэ движением хэ­щэгъэ ныбжьыкIэхэу гъэхъэ­гъэшIу зышIыхэрэр ахъщэ шIу­хьафтынхэмкIэ къыхагъэщыхэзэ зэрашIыщтыр Адыгеим и ЛIы­шъхьэ къыIуагъ.
ЗэдэгущыIэгъум ыуж Адыгеим и ЛIышъхьэрэ ащ игъусэхэмрэ еджапIэм икъулыкъушIэ унэ къыдыхэлъытэгъэ манежым екIолIагъэх. Шы спортым пыщагъэхэм мыщ зыщагъасэ. Ахэм ащыщэу паралимпийцэу, Урысыем спортымкIэ имастерэу, къэралыгъом щызэхащэрэ зэ­нэкъокъухэм хагъэунэфы­кIырэ чIыпIэхэр пчъагъэрэ къа­щыдэзыхыгъэ Евгений Чури­ковымрэ ащ итренерэу Елена Демченкэмрэ республикэм ипа­щэ адэгущыIагъ. Непэ ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр зэ­ригъэшIагъ, IэпыIэгъу ящыкIагъэмэ кIэупчIагъ. Сэкъатныгъэ зиIэ спортсменым шым тыралъхьэрэ хэушъхьафыкIыгъэ уанэ шIухьафтынэу ритыгъ.
Спортсменри, ар зыгъэсэрэ бзылъфыгъэри республикэм и ЛIышъхьэ, еджапIэм ипащэхэм къафэрэзагъэх, ящыкIэгъэ IэпыIэгъур зэрагъотырэр къыхагъэщыгъ. Непэ анахьэу анаIэ зытет лъэныкъохэм, пшъэрылъхэм къатегущыIагъэх спорт еджапIэм ипащэу Александр Андреевымрэ сэкъатныгъэ зи­Iэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъо­зэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Адыгэ республикэ физкультурнэ-спорт еджапIэм идиректорэу Татьяна Буграновамрэ.
Шы спортым пыщагъэхэм мыщ зызэращагъасэрэм дакIоу дэеу зэхэзыххэрэ ыкIи тэрэзэу зымылъэгъухэрэ кIэлэцIыкIухэри еджапIэм къэкIох. Тренерэу Алиса Долгаям къызэриIуагъэмкIэ, шыхэм атесхэу къызэрекIокIхэрэм, ахэм яфэбагъэ зэрэзэхашIэрэм ишIуа­гъэкIэ сэкъатныгъэ зиIэ сабыйхэм япсауныгъэ изытет на­хьышIу мэхъу, ащкIэ къэгъэлъэгъон дэгъухэр яIэх. Тренер­хэм аготхэу кIэлэцIыкIухэм Iэ­пыIэгъу афэхъух волонтер­хэри.
СпортымкIэ мастерэу Къош Заур «конкур» зыфиIорэ шы спорт лъэпкъым пыщагъэхэр егъасэх, ахэм ащыщыбэхэм гъэхъагъэхэр яIэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ спортсменхэм якIо­лIагъ, ахэм гущыIэгъу афэхъугъ.
Пстэуми ауж КъумпIыл Мурат шыхэр зыщаIыгъхэ псэуалъэм чIэхьагъ. Непэ шы лъэпкъ зэфэшъхьафхэр мыщ щаIыгъых, ахэм ащыщхэм текIоныгъэшхохэр къыдахыгъэх. Социальнэ пшъэ­рылъышхо зыгъэцэкIэрэ спорт еджапIэм тапэкIи IэпыIэгъу зэ­рэфэхъущтхэр, спортсменхэм, кIэлэцIыкIухэм ящыкIагъэр арагъэгъотыным анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Къэзэрэугъоигъэхэм ахэтэу нэпэеплъ сурэт зытырахыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО
Адам.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.