ЗэкIэми тызэдеIэзэ

ЦIыфым ипсауныгъэ зиягъэ езыгъэкIырэ уц шIоеу амброзием пэшIуекIогъэныр ары зыфэгъэхьыгъагъэр АР-м и Пар­ламент и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэхэсыгъоу зэхищэгъагъэр.Мызыгъогум Мыекъуапэ мы лъэныкъомкIэ щызэшIохыгъэ хъугъэхэр ары зытегущыIагъэ­хэр. Шъэо Аскэр къызэриIуа­гъэмкIэ, амброзиер дэеу зэ­раупкIэрэм фэгъэхьыгъэ тхьаусыхэ тхылъхэр къэлэдэсхэм ащыщхэм къатхыгъэх.
Мыекъопэ къэлэ админист­рацием илIыкIохэр зэхэсыгъом къырагъэблэгъагъэх. Джащ фэ­дэу Россельхознадзорым Къыблэ шъолъырымкIэ имежре­гиональнэ ГъэIорышIапIэ икъэралыгъо инспектор шъхьаIэу Лъэцэр Адамэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн ыкIи чIыопсым икъэкIуапIэхэмкIэ АР-м и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Колесниковыр ащ хэлэжьагъэх.
— Тхьаусыхэ тхылъхэм ямызакъоу, тэри къалэр къэткIу­хьагъ, — къыIуагъ Шъэо Аскэр. — Гупчэр, ащ пэблэгъэ урамхэр игъом зэраупкIэхэрэр нафэ, ау пэIудзыгъэ районхэм, къэлэ гъунэм Iэпэдэлэл ащашIыгъ, ахэм амброзиер нахь жъугъэу къащэкIы.
Ащ джэуап къыритыжьызэ, Iофхэм язытет щигъэгъозагъэх Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэ игуадзэу Сергей Стельмах. Амброзием ыкIи нэ­мыкI уц шIойхэм ягъэкIодын фэгъэхьыгъэ унашъоу аштагъэм къыдыхэлъытагъэу хъызмэтшIапIэхэм, организацие зэ­фэшъхьафхэм, учреждениехэм чIыгоу къагъэгъунэхэрэр ежьхэм агъэкъэбзэнхэу афагъэ­пытагъэу ары къызэриIуагъэр. Автомобиль гъогу гъунэхэр, паркхэр, нэмыкI общественнэ чIыпIэхэр муниципальнэ образованием иахъщэкIэ аупкIэх. Гъогу гъунэхэр пстэумкIи метрэ 114778-рэ, паркхэр, скверхэр квадратнэ метрэ 192570-рэ мэхъух. Мэлылъфэгъу мазэм къыщыублагъэу гъогогъуи 10-рэ ахэр аупкIагъэх.
Амброзиер игъом зымыупкIэхэрэм административнэ пшъэ­дэкIыжь арагъэхьы. ЖъоныгъуакIэм и 1-м къыщыублагъэу физическэ лицэхэм апае 74-рэ, юридическэ лицэхэм апае — 8 ыкIи пэщэ IэнатIэ зыIыгъэу нэбгыри 2-мэ апае тхылъхэр агъэхьазырыгъэх. Тазырэу атыралъхьагъэр зэкIэмкIи сомэ 110200-рэ мэхъу.
Муниципальнэ образованием имэкъумэщ чIыгухэм язытет мы отраслэмкIэ къэлэ Гъэ­IорышIапIэм ипащэу Владимир Хлебниковыр къытегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, хъыз­мэтшIапIэхэм япащэхэм амброзием пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр игъом зэшIохыгъэнхэр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр мызэу, мытIоу алъагъэIэсыгъ, ар гъэцэ­кIагъэ зэрэхъурэми лъэплъэх. ПстэумкIи мэкъумэщ чIыгу гек­тар 11355-рэ яI, хъызмэтшIэпIэ 35-мэ ахэр алэжьых. Нахьыбэрэхэм амброзием пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр игъом зэшIуахых, яхьасэхэм макIэу уц шIоир къахакIэ, хьэсэ гъунэхэри аупкIэх. Мы Iофыр Iэпэдэлэл зы­шIыгъэу, зихьасэхэр лъэшэу зэлъикIугъэ хъызмэтшIэпIищым япащэхэм пшъэдэкIыжь ягъэ­хьыгъэным пае тхылъхэр агъэ­хьазырыгъэх, ахэм тазыр арагъэтыщт.
Унэе псэупIэ атырашIыхьанэу чIыгу Iахь къалэм щызэзыгъэгъотыгъэхэми ягугъу ашIыгъ. Ахэм ащыщыбэхэр нэмыкI чIыпIэхэм ащэпсэух, чIыгухэр амыгъэфедэхэу цIыраоу щытых. Зыщыпсэурэр агъэунэфышъоу, макъэ зэрагъэIухэрэм, амброзиер языгъэупкIэ­хэрэр къахэкIых, ау нахьыбэхэр къэгъотыгъуаех. ЧIыгур зыер амыгъотымэ, ежьхэм акIуачIэ-­кIэ уц шIоир аупкIэным пылъых.
— Амброзием пэшIуекIорэ Iофэу етхьыжьагъэр мыгъэ имы­закъоу, тапэкIи лъыдгъэкIотэн гухэлъ тиI, — къыIуагъ Шъэо Аскэр. — МакIэу тебэны, ащ тетэу зыпари етшIэшъущтэп. Зы мафэкIэ е зы илъэскIэ ар зэ­рэмыгъэкIодышъущтыр нафэ, ау зэкIэми тызэдеIэзэ пшъэрылъэу дгъэнэфагъэхэр игъом зэдызэшIотхыхэмэ, нахь макIэ зэрэ­хъущтыр нафэ. ЦIыфхэм зэрарэу къафихьырэр зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп. Илъэс къэс ыгъэсымаджэхэрэм япчъагъэ хэхъо. Ащ имызакъоу, мэкъумэщ чIыгоу ар къызыщыкIырэм шIуагъэу хэлъыр хехы, ыкIуачIэ нахь макIэ ешIы. Ари къыдэтлъытэн фае.
Зэхэсыгъо ужым ащ хэлэжьагъэхэр Мыекъуапэ ирайонхэу «Восходымрэ» «Михайловымрэ» ащыIагъэх. Амброзием пае за­къыфэзыгъэзагъэхэм мыщ щы­псэухэрэри ащыщых. Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм за­IуагъэкIагъ, уц шIоим игъэкIодын имызакъоу, щагухэм язэтегъэпсыхьани, яIыгъыни атегущыIагъэх. ЦIыфхэм яеплъыкIэхэр къыраIотыкIыгъэх.

Сурэтыр Виталий Шепталенкэм тырихыгъ.