Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъу

Рэзэныгъэ тхылъ ятыгъэным фэгъэхьыгъЭкономикэм ихэхъоныгъэ яIахь зэрэхашIыхьэрэм пае рэзэныгъэ тхылъ ятыгъэнэу:
Захарченко Александр Петр ыкъом — пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэ­пкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Бизнес Кар Кубань» зыфиIорэм игенеральнэ директор;
Левинсон Александр Семен ыкъом — пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Формика-Юг» зыфиIорэм игенеральнэ директор.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
къ. Мыекъуапэ, Iоныгъом и 19, 2019-рэ илъэс N 259