IофшIэным ыпсыхьэгъэ цIыф

Адыгеим илъэсыбэрэ ипэщагъэу ТхьакIущынэ Аслъан зигугъу тшIырэр.
2007-рэ илъэсыр ары а IэнатIэм ар зыIухьэгъагъэр. А илъэсхэр къэралыгъомкIэ къызэрыкIуагъэхэп.1990-рэ илъэсхэм зэхъокIыныгъэшхоу къэхъугъэхэм зэтырагъэзыгъэ экономикэм макIэу хэхъоныгъэхэр ышIынхэу ри­гъэжьэгъагъэми, узыгъэгушIонышхо джыри щыIагъэп. Экономикэм имызакъоу, отраслэхэм зэкIэми яIоф изытет угу къыдищаещтыгъэп. Ащ фэдэ охътэ къиным субъект цIыкIоу узщыгугъын зимыIэжьым ыпэ уиуцоным гушхо ищыкIэгъагъ. Къэралыгъор чIыпIэ къин итымэ, республикэу ащ хахьэрэми иIофхэр зэрэмыдэгъушхощтхэр нафэ.
ТхьакIущынэ Аслъан а гушхуагъэр зэрэхэлъыр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетэу ЛIышъхьэ хъуным ыпэкIэ зипэщагъэр ары апэу къызщиушыхьатыгъагъэр. Ащ ежьыр кIэщакIо фэхъугъэр ыкIи сыд фэдэ пэрыохъу ыпэ къикIыгъэми, къымыгъащтэу зэпичхэзэ, пэрытныгъэр зыIыгъ апшъэ­рэ еджапIэхэм ащыщ мыхъоу ыуж икIыгъэп.
Ащ фэдэу теубытагъэ зыхэлъ екIолIакIэр Адыгеим ипэщэ IэнатIэу зыIухьагъэми рихьы­лIагъ. ИлъэсыбэкIэ узэкIэIэ­бэжьмэ республикэм иIофхэм язытетыгъэмрэ ТхьакIущынэ Аслъан ащ ипэщэ IэнатIэ зыIутыгъэ уахътэхэм зэхъокIыны­гъэу фэхъугъэхэмрэ зытемытэу къэ­пIон плъэкIыщтэп.
А хэхъоныгъэхэм ащ ыкIочIаби, ищэIагъи, ишIэныгъи, иакъы­ли ахилъхьагъ. Ахэр IофшIэгъэ макIэхэп. ЩыкIагъэхэр зытлъэгъухэкIэ, шIагъэр дэтэгъэзы. ЦIыфыр нахьыбэрэмкIэ ащ фэд. Арэу щытми, гъэсэныгъэм, медицинэм е, гущыIэм пае, культурэм япсэолъэ закъо кIэу къызэIупхыщтыми мымакIэу кIуачIэ зэриштэрэр зэкIэми къыдгурыIон фае. Ащ фэдэу зэп ыкIи тIоп ТхьакIущынэ Аслъан ишIушIагъэкIэ республикэм къы­щызэIуахыгъэр, нэмыкIэуи зэшIохыгъэ хъугъэр.
Арэу щытми, республикэм хэхъоныгъэу ышIыхэрэм ягугъу къышIы зыхъукIэ ежь изакъоу ахэр зыфихьыжьхэу зыпарэкIи зэхэпхыщтыгъэп. Непи ар АР-м и ЛIышъхьэ и Къэралыгъо уп­чIэжьэгъоу, республикэм ищыIэныгъэ пэчыжьэ хъугъэпышъ, ашIэгъагъэ горэ ыгу къэкIыжьэу къеIотэжьыми, зэкIэ командэу игъусагъэм, цIыфэу исхэм яшIушIагъэу зэрилъытэрэр игущыIэхэм къахэщы.
ЦIыфым ышIагъэр шIомакIэу, неущ джыри ащ хигъэхъоным фэбанэмэ, хэхъоныгъэхэм нахьыбэу къафэкIощтэу аIо. ТхьакIущынэ Аслъан ар зэ­рехьылIагъэр нафэ. ЗэшIохыгъэ хъугъэхэм, хэхъоныгъэхэм арыгушхоу ягугъу къышIыщтыгъ, ау ар шIуабэу, икъугъэу зыкIи къыIуагъэп, щыкIагъэ щымыIэу ылъытагъэп, ыкIуачIи, ипсауныгъи ашъхьасыгъэп. Ары рес­публикэр ыпэкIэ лъигъэкIотэн зыкIилъэкIыгъэр.
Субъектым ипэщэ IэнатIэ Iутыгъэр зыIукIыжькIэ цIыфхэм дэгъукIэ игугъу ашIыжьыщтми, дэйкIэ тегущыIэжьыщтхэми тетыфэкIэ Iофэу ышIагъэр ары зэлъытыгъэр. ТхьакIущынэ Ас­лъан пIэлъитIурэ, илъэси I0, а IэнатIэм Iутыгъэу 20I7-рэ илъэ­сым ежь ишIоигъоныгъэкIэ ар къыгъэтIылъыжьыгъ. Ащ ыуж илъэ­ситIу тешIэжьыгъ нахь мы­шIэми, цIыфхэм шъхьэкIафэ фашIэу, къахахьэмэ, щыгу­шIукIхэу гущыIэ дэхабэ зэрэлъа­Iожьырэр зэрэфэразэхэм ишыхьат.
Ежьыри IэнатIэм зыIокIыжьым «сезэщыгъ, икъущт Iоф зэрэсшIагъэр» ыIоу унэм итIыс­хьажьыгъэп. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университет гупсэу кIэщакIо зыфэ­хъугъэм ыгъэзэжьыгъ, ащ и Президент гъэшIуагъ. ЕджапIэм ищыIэныгъэ джыри чанэу хэлажьэ, нахь зиушъомбгъуным, гъэсэныгъэ зэритыхэрэм, зишIэныгъэ щыхэзыгъахъохэрэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным емызэщэу ыуж ит.
СыдигъокIи зэрэщытыгъэу, ыкIуачIэ из, нэщх-гущх зэпыт, сэ­мэркъэушхор игущыIэхэм къя­бэкIы, зэрихабзэу, нэжъ-Iужъхэми, ныбжьыкIэхэми, кIэлэцIыкIухэми зэфэдэу жабзэ къа­ди­гъотын елъэкIы. Ащ тетэу джыри илъэсыбэрэ Iоф ышIэшъунэу Аслъан Кытэ ыкъом тыфэлъаIо.