ЧIыпIэхэр зэтырагъэпсыхьэх

«Непэрэ уахътэм диштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэпсыгъэныр» зыфиIорэ федеральнэ проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм лъыплъэрэ Межведомственнэ комиссием ичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм иIагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ Iофтхьабзэр Премьер-министрэм игуадзэу Сапый Вячеслав зэрищагъ.2020-рэ илъэсым мы лъэныкъом Адыгеим щыпэIуа­гъэхьанэу сомэ миллион 240-рэ фэдиз агъэнафэ. Проектым игъэцэкIэн епхыгъэ гъогу картэр аштагъ. Сапый Вячеслав къызэриIуагъэмкIэ, гъогу картэм къыщытыгъэ уахътэм муниципалитетхэм япащэхэм IофшIэнхэр благъэкIы хъущтэп. Шапхъэхэм адиштэу шъолъырым пшъэрылъхэр зигъэца­кIэкIэ ахъщэ тедзэ къыфатIупщын амал зэрэщыIэщтыр ащ къыхигъэщыгъ.
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат непэрэ уахътэм диштэрэ
къэ­лэ щыIакIэр Мыекъуапэ имызакъоу, районхэми ащыгъэ­псыгъэным ынаIэ тет.
Ахэм ащыпсэурэ цIыфхэм яеплъыкIэхэр къыдалъытэзэ общественнэ чIыпIэхэр,
къатыбэу зэтет унэхэм ящагухэр зэтырагъэпсыхьанхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ лъэплъэ.
Мы программэм къыды­хэлъытагъэу мыгъэ Адыгеим общественнэ чIыпIэ 13-рэ псэупIэхэм ящагу 13-рэ щагъэ­кIэжьыгъ. IофшIэнхэм сомэ миллиони 152-рэ фэдиз апэIуа­гъэхьагъ. Зэхэсыгъом нэмыкI Iофыгъохэми щахэплъагъэх, унэшъо гъэнэфагъэхэр щашIыгъэх.
Гъонэжьыкъо Сэтэнай.