Хэдзын Iофтхьабзэхэм атегущыIэщтых

Партиеу «Единэ Россием» и Зэфэсэу щыIэщтым 2021-рэ илъэсым Къэралыгъо Думэм щыкIощт хэдзынхэм языфэгъэхьазырын зэраублэрэм ыкIи хэдзынхэу щыIагъэхэм якIэуххэм щатегущыIэщтых.Джащ фэдэу партийнэ институтхэр Зэфэсым щагъэкIэжьынхэу рахъухьэ. Ащ фэгъэхьыгъэу партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ совет исекретарэу Андрей Турчак партием и Генеральнэ совет и Президиум изэхэсыгъо къыщиIуагъ.
«2019-рэ илъэсымкIэ гухэлъэу тиIэхэм сакъытегущыIэзэ хэзгъэ­унэфыкIы сшIоигъу хэдзынхэу щыIагъэхэм якIэуххэм Зэфэсым тызэращытегущыIэщтыр, партийнэ институтхэр зэрэдгъэкIэжьыщтхэр, 2021-рэ илъэсым хэдзын Iофтхьабзэу щыIэщтхэм языфэгъэхьа­зырын зэрэтыублэщтыр», — ­къыIуагъ ащ.
Андрей Турчак къызэрэхи­гъэщыгъэмкIэ, партиеу «Единэ Россием» мыгъэ фэдэу 2020-рэ илъэсми Iофышхохэр зэрихьащтых.
«Къихьащт илъэсым шъолъыр 48-мэ хэдзын 74-рэ ащыкIощт. Губернатор 14, хэбзэгъэуцу зэIукIэ 11, къэлэ думэ 24-рэ ха­дзыщтых, чIыпIэ зыгъэIорышIэ­жьынымкIэ къулыкъухэм Iоф ащы­зышIэщт депутатхэм яхэдзын­кIэ Iофтхьэбзэ 24-рэ зэрахьащт. ПсынкIэу тызекIон фае, гъэхъагъэу тиIэхэм такъыщыуцу хъущтэп. Пшъэрылъэу къытфашIыгъэхэр тегугъузэ дгъэцэкIэнхэ фае», — къыIуагъ ащ.
Партиеу «Единэ Россием» хэ­дзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къызэритыгъэмкIэ, Iоныгъом и 8-м хэдзын Iофтхьэбзэ 6419-рэ аухыгъ. Ащ хэхьэх зы мандат зиIэ хэдзыпIэ койхэмкIэ Къэралыгъо Думэм идепутатхэм яхэдзынкIэ Iофтхьэбзи 4-р; шъолъырхэм япащэхэм яхэдзынкIэ Iофтхьэбзэ 19-р; регион хэбзэгъэуцу зэ­IукIэхэм ядепутатхэм яхэдзынкIэ Iофтхьэбзэ 13-р къэлэ думэхэм ядепутатхэм яхэдзынкIэ Iоф­тхьэбзэ 22-р; мэрхэм яхэдзынкIэ Iофтхьэбзи 3-р. Ащ нэмыкIэу Урысые Федерацием ишъо­лъыр 83-мэ чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьынымкIэ къулыкъухэм аха­гъэхьащтхэмкIэ хэдзын 6275-рэ ащыкIуагъ.