ТхьамыкIагъо къыздихьын ылъэкIыщт

Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIоры­шIэпIэ шъхьаIэу АР-м щыIэм машIор щынэгъончъэнымкIэ ипресс-къулыкъу къы­зэритыгъэмкIэ, 2019-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу Адыгеим ичIыпIэхэм гъогогъу 981-рэ машIом закъыщиштагъ.БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэ­пшагъэмэ, а пчъагъэр процент 18-кIэ нахь макI.
МашIом ыпкъ къикIэу нэбгыри 7-мэ ядунай ахъожьыгъ, нэбгыри 4-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. ЗэкIэмкIи зэрарэу ашIыгъэр сомэ миллион 28-рэ мин 830-рэ. Нэбгыри 100 фэдиз машIом къыхахыжьыгъ, нэбгыри 125-р агъэкощыгъэх. Со­мэ миллиони 196-м ехъурэ мылъкур къагъэнэжьын алъэкIыгъ.
Уц гъугъэм, куандэм, хыпкъым, джащ фэдэу мэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм гъогогъу 608-рэ машIор къащыкIэнагъэу агъэунэфыгъ. Нахьыбэу машIор зыщыхъугъэу къы­хагъэщыгъэр Джэджэ (процент 70-рэ) ыкIи Кощхьэблэ (процент 32-рэ) районхэр арых. Адрэ къа­лэхэм ыкIи муниципальнэ районхэм, блэкIыгъэ илъэ­сым егъэпшагъэмэ, мыгъэ нахь макIэу машIом за­къыщиштагъэу ары къызэраIуагъэр.
МашIор къызэкIэнэным лъапсэ фэхъухэрэм ащыщых ащ икъоу зэрэфэмысакъхэрэр, электрическэ Iэмэ-псымэхэм ягъэфе­дэнкIэ шапхъэхэр зэраукъохэрэр, пхъэкIэ агъэплъырэ хьакухэр тэрэзэу зэрамыгъэпсэуалъэхэрэр, нэмыкIхэри.
МашIом ыпкъ къикIэу Мыекъопэ районым нэ­бгыри 2, Тэхъутэмыкъое районым нэбгыри 2, къа­лэу Мыекъуапэ 2 ыкIи Джэджэ районым зы нэ­бгырэ ащыхэкIодагъэх. Мыхэм янахьыбэр ешъуа­гъэхэу чъыехэзэ машIом къыпыкIырэ Iугъом ытхьэ­лагъэх. Тэхъутэмыкъое районым щыпсэухэрэ нэ­бгыри 3-мэ ыкIи Шэу­джэн районым зы нэ­бгырэм шъобжхэр ате­щагъэхэ хъугъэ.
Мы илъэсэу тызхэтым мэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм ячIыгухэм гъогогъу 42-рэ машIор къащызэкIэнагъ, ахэм ащыщэу гъогогъуи 8-рэ фышъхьэхэм ыкIи мэкъумэщ техникэм, гъогогъу 34-рэ хыпкъым къытенэжьыгъэхэм къа­кIэнагъэх.
Красногвардейскэ (гъо­гогъу 13-рэ), Шэуджэн (11-рэ), Кощхьэблэ (10-рэ) ыкIи Джэджэ (7-рэ) районхэм ямэкъумэщ хъыз­мэтшIапIэхэм нахьыбэу машIор къащызэкIэнагъ. Ахэм лъапсэу афэхъугъэ­хэм ащыщых техникэр губгъо IофшIэнхэм фагъэ­хьазырхэ зэхъум машIор щынэгъончъэным ишап­хъэхэр зэраукъуагъэхэр.
2019-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу ошIэ-дэмышIагъэ зы­хэлъ ыкIи мэхьанэшхо зэптын хъугъэ-шIэгъэ гу­хэкI Адыгеим имэзхэм ащагъэунэфыгъэп. МашIор щынэгъончъэу щытыным пылъ шапхъэхэр аукъуагъэхэу нэбгырэ 288-мэ административнэ пшъэ­ дэ­кIыжьхэр атыралъхьа­гъэх.
МашIор къэмыхъуным лъыплъэрэ къулыкъоу рес­публикэм щыIэм цIыфхэм закъыфегъазэ сакъыныгъэ къызхагъэфэнэу, машIор щынэгъончъэнымкIэ шапхъэхэр амыукъонхэу, фа­бэр къэзытырэ Iэмэ-псымэ къутагъэхэр амыгъэфедэнхэу, унэр къа­бгынэ хъумэ ар къэзы­гъэфэбэрэ пкъыгъохэр ыкIи утыр пахынхэу. Зэ­рыпщэрыхьэхэрэ хьакум узэрэдэзекIощт шIыкIэр икъоу ны-тыхэм якIэлэцIы­кIухэм агурагъэIон фае. МашIом пылъ шапхъэхэр зышъуукъохэкIэ ащ тхьамыкIагъо къыздихьын зэ­рилъэкIыщтыр зыщышъумыгъэгъупш.
КIАРЭ Фатим.
Сурэтыр Iэшъынэ Ас­лъан тырихыгъ.