Республикэм фэгъэхьыгъэщт

Гурыт еджапIэхэм яапшъэрэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэм азыфагу Адыгеим фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу щызэхащэ. «Моя республика ­Адыгея через 100 лет» зыфиIорэ сочинениер адыгабзэкIэ атхынэу къя­джэх. ИинагъэкIэ гущыIэ 400-м нахь мымакIэу тхы­гъэр щытын фае.
АКъУ-м адыгэ филологиемрэ культурэмрэкIэ ифакультет АР-м гъэсэны­гъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ
и Министерствэ иIэпыIэгъоу Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх.
Текстыр зэрэтхыгъэ шIы­кIэм, темэр къызэ­рэщыраIотыкIыгъэм, гущыIэу агъэфедагъэхэм, бзэр зэрашIэрэм, нэмыкI лъэныкъохэми жюрим хэтхэр алъыплъэщтых. Iоныгъом и 20-м нэс Iоф­шIэнхэр къырахьылIэнхэ алъэкIыщтых. Зэфэхьысыжьхэр Iоныгъом и 24-м къэнэфэщтых. Анахь дэгъоу зитхыгъэ къыхахыгъэ нэбгыри 4-р республикэ этнолагерым рагъэблэ­гъэщтых. Ар Iоныгъом и 27-м къыщегъэжьагъэу чъэпыогъум и 3-м нэс «Горная легенда» зыфиIорэ зыгъэпсэфыпIэм щыIэщт.