Лъэпкъ Iэпэщысэхэм якъэгъэлъэгъон

Адыгэ къуаем ифестиваль къыды­хэ­лъытагъэу лъэпкъ Iэпэщысэхэмрэ сурэтхэмрэ якъэгъэлъэгъон Iоныгъом и 21-м къызэIуахыщт. Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз, Адыгэ Республикэм иIэпэIасэхэм я Ассоциацие хэтхэр, лъэпкъ Iэпэщысэхэм яшIын пылъхэр, къа­лэхэу Шытхьалэ, Кропоткин, Лабинскэ, Апшеронскэ, Краснодар, ТIуапсэ, Кострома яIэпэIасэхэр
ащ хэлэ­жьэщтых.
Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей Мыекъопэ культурэм фэгъэхьыгъэ информационнэ пхъэмбгъухэр апэрэу къыгъэ­хьазырыщтых. 1897-рэ илъэсым Мыекъопэ Iуа­шъхьэм зэретIэгъагъэхэм фэгъэхьыгъэ къэбархэмрэ ащ къыщагъотыгъэ пкъыгъохэмрэ ахэм арагъотэщтых.
ДышъэидэнымкIэ, упкIэм игъэпцIэнкIэ, пхъэм хэгъэжъыкIыгъэнымкIэ, адыгэ къуаер зэрэрахырэ матэм ишIынкIэ IэпэIа­сэхэм мастер-классхэр зэхащэщтых.
Портретхэр зышIыщт сурэтышIхэми, гъукIищми мы мафэм Iоф ашIэщт. ЦIыфхэм агу рихьырэ Iэпэщысэхэр, сурэтхэр, ятIэм, цым ахэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр, дышъэ IуданэкIэ хэдыкIыгъэ чысэхэр, Iалъмэкъхэр, пхъэм, джэрзым ахэшIыкIыгъэ пкъыгъохэр, нысхъапэхэр, кушъэхэр, адыгэ Iанэхэр, пхъэнтIэкIухэр, адыгэ къуаер зэрэрахырэ матэхэр ыкIи нэмыкIхэр къащэфын алъэкIыщт.