Дунэе щытхъур къалэжьыгъ

Адыгэ лъэпкъым зиужьыжьыным, итарихъ чIыналъэ щыбэгъожьыным, зэкъотныгъэр гъэпытэгъэным афэшI ткъош Къэ­бэртэе-Бэлъкъар Республикэм адыгэхэм я Мафэ 2014-рэ илъэсым щагъэнэфагъ.Ар ижъыкIэ лэжьыгъэ Iухыжьыныр зыщаухыщтыгъэ, адыгэхэм тхьэлъэIу зыщашIыщтыгъэ мафэм тырагъэфагъ — Iоныгъом и 20-м. Мы мафэр Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIы, къэралыгъо мэфэкIэу унашъом къыщеIо, зыгъэпсэфыгъо мафэу щыт, ар Адыгэ, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэми, IэкIыб къэралыгъомэ ащыпсэурэ адыгэхэми хагъэунэфыкIы, тызэкъотмэ тызэрэлъэшыр къагурэIошъ. Хабзэ зэрэтфэхъугъэу, зэкъош республикэхэм тызэгъусэу зэдэдгъэ­хьазырыгъэ зэхэт номерыр тэри къыдэтэгъэкIы, ащкIэ зэрэтиамалэу мы мафэм ихэгъэунэфыкIын тыхэлажьэ. Адыгэхэу зыцIэ чыжьэу Iугъэхэм, щысэ зытепхын цIыфхэу лъэпкъым къыхэкIыгъэхэм ягугъу тигъэзет нэкIубгъохэм къащытэшIы. ЗэкIэми талъыIэсынэу хъугъэп, ау узэрыгушхон цIыф бэ дэдэ, гъэсагъэхэу, лIыгъэ ахэлъэу, дунэе щытхъур къалэжьыгъэу ыкIи къалэжьэу зэрэтиIэм гугъэпIэшхо къытеты, тиадыгэ лъэпкъ ыпэкIэ зэрэлъы­кIотэщтыр тшIошъ мэхъу!
Дэрбэ Тимур.