Адыгеим и ЛIышъхьэ зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм шIуфэс арихыгъ

ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIофышIэхэм атлетикэ псынкIэмкIэ язэнэкъокъу Адыгеим щыкIуагъ. Урысыем ишъолъыри 8-мэ къарыкIыгъэ спортсменхэр ащ хэлэжьагъэх.Чемпионатым хэлажьэхэрэм апашъхьэ къыщыгущыIэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат спортсменхэм текIоныгъэшхохэр ашIынэу, зэнэкъо­къум еплъыхэрэм ар агу къи­нэжьынэу афэлъэIуагъ.
«Урысые, дунэе мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэр тадэжь нахьыбэрэ щызэхащэхэ зэрэ­хъугъэр тигуап. Непэрэ чемпионатми ар дэгъоу къыгъэлъэ­гъуагъ. Зэнэкъокъур зэрэзэхащэрэмкIэ хэгъэгум щыпсэу­хэрэм япсауныгъэ гъэпытэгъэ­ным, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ тэрэз ягъэгъотыгъэным яIахь хашIыхьэ. Сэнэхьатэу е ныбжьэу яIэм емылъытыгъэу Адыгеим спортым зэрэщыпы­лъхэм ар ишыхьат», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.
Джащ фэдэу республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщы­гъэм­кIэ, спортымкIэ хэбзэ дэ­гъухэр Адыгеим илъых, дунэе зэнэ­къокъухэм текIоныгъэшхо къащыдэзыхыгъэ спортсмен цIэры­Iохэр щэпсэух. ЦIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэхэрэ спортми Адыгеим зызэрэщырагъэушъом­бгъурэр ащ къыIуагъ. Тишъо­лъыр щыпсэухэрэм азыныкъо нахьыбэр физическэ культурэм пылъ. Республикэм иIэшъхьэтет­хэм афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIэ спор­тым нахьыбэ хэщэгъэнымкIэ.
Урысыем щынэгъончъэнымкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ ипащэу Сергей Каш­тановым, Урысыем спортымкIэ имастерэу, Олимпийскэ джэгунхэу Шъачэ щыкIуагъэхэм ахэлэжьагъэу Алексей Пушкаревым зэнэкъокъухэм ахэлэжьагъэхэм шIуфэс къарахыгъ.