Ящэнэрэ зэIукIэгъухэр

Урысыем гандболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу суперлигэм хэтхэм ящэнэрэ ешIэгъухэр Iоныгъом и 11-м зэхащагъэх.

ЕшIэгъухэр

«Астраханочка» Астрахань – «Адыиф» Мыекъуапэ – 39:24, «Алиса» Уфа – «Кубань» Краснодар – 23:35.

2019 – 2020-рэ илъэс ешIэ­гъум «Адыифым» зэIукIэгъуи 3 щыриIагъ, ешIэгъуищыри шIуахьыгъ. Iоныгъом и 13-м гандбол клубэу «Адыифыр» Волгоград щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Динамэм». «Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ къытиIуагъ тиешIакIохэм тагъэгушIо ашIоигъоу яшъыпкъэу зызэрагъэхьазырырэр.

Iоныгъом и 19-м «Адыифыр» «Ростов-Доным» Ростов-на-Дону щыIукIэщт.