Япсауныгъэ фэсакъых

«ПсынэкIэчъ» зыфиIорэ клубэу пенсием кIогъэ цIыфхэр зыщызэIу­кIэхэу къалэу Мыекъуапэ дэтыр зызэхащагъэр илъэс 30 хъугъэ.

Ащ къекIуалIэхэрэр зэкIэ япсауныгъэ лъэплъэх, къакIухьэ, къэлэ паркым ибассейн пчэдыжьым жьэу хэхьэхэрэри ахэтых.

ЗекIоным и Дунэе мафэу къэблагъэрэм ипэгъокIэу зэ­нэкъокъухэр бэмышIэу ахэм зэхащэгъагъэх. Мыекъуапэ ыкIи Мыекъопэ районым щыщхэу нэбгырэ 50 фэдиз ахэм ахэлэжьагъ. АтекIуагъэхэм шIухьафтын цIыкIухэр аратыгъэх.

Клубым хэтхэм пчыхьэзэхахьэхэр зэхащэх, орэдхэр къаIох, къэшъох. Пчэдыжьырэ ахэм ащыщхэм паркым къыща­кIухьэ, зэхэтхэу апкъынэ-лынэ­хэмкIэ зишIуагъэ къэкIощт упражнениехэр ашIых. ГъэшIэгъоны, ежьхэм анахьыкIэхэм ащ фэдэ упражнениехэр къафэмышIыхэу мэхъу, псынкIэу мэп­шъых, арышъ, зэрэзыфэса­къыжьхэрэр пенсионерхэм хъуп­хъагъэкIэ афэплъэгъунэу щыт.

«ПсынэкIэчъым» хэтхэм мычыжьэу къушъхьэ маршрутхэр къакIухьэх, загъэпсэфы. Ахэм нэжъ-Iужъхэр зычIэсхэ пансионатым шIэхэу концерт къыщатынэу загъэхьазыры. Туризмэм и Мафэ ар тырагъэфэщт.

(Тикорр.).