Мыекъуапэ щагъэпсыщт

Дзэ-патриотическэ паркхэр шъолъыр гупчэхэм ащыгъэпсыгъэнхэр УФ-м зыухъумэжьынымкIэ и Министерствэ игъо зэрилъэгъурэм дыригъэштагъ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным.

А гухэлъым къыдыхэлъытагъэу Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцугъэхэм ащыщ паркэу «Патриот» зыфиIорэм икъутамэ тиреспубликэ къыщызэIухыгъэныр. Шъугу къэдгъэ­кIыжьын, мы проектым изэшIохын епхыгъэ IофшIэнхэр рагъэжьагъэх, проектым иконцепцие, идизайн-проект зэхагъэ­уцуагъ, ар зэшIохыгъэ зэрэхъу­щтыр, илъэныкъо шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх. Псэуалъэр Мые­къуапэ икъыблэ-къокIыпIэ лъэныкъо щыIэ район цIыкIоу «Ми­хайлово» зыфаIорэм дэжь щашIыщт. Архитектурэмрэ къэлэгъэпсынымрэ яIофыгъохэм афэгъэзэгъэ республикэ Советым изэхэсыгъо проектым игъэ­цэкIэн игъэкIотыгъэу щытегущыIагъэх.

ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, псэуа­лъэр зытырашIыхьащт чIыгу гектари 10 фэдизыр УФ-м зыухъумэжьынымкIэ и Министерствэ къалэм къыритыжьынымкIэ зэдэгущыIэгъухэр макIох.

Паркыр кластерхэмкIэ зэтеутыгъэщт. ГущыIэм пае, апэрэ купым хэхьэрэ дэхьэгъу чIыпIэм къыдыхэлъытагъэх хьакIэхэм япэгъокIын, ахэм ятхын, паркым нэIуасэ фэшIыгъэнхэр.

КIэлэцIыкIухэр ыкIи ныбжьыкIэхэр зэIукIэнхэм, Iофтхьэбзэ ыкIи кружок зэфэшъхьафхэр афызэхэщэгъэнхэм, конференциехэм, семинархэм, зэхэсыгъохэм ярегъэкIокIын фытегъэ­псыхьэгъэщт конгресс-холлэу агъэпсыщтыр. Ащ нэмыкIэу, мэхьанэшхо зиIэщт лъэныкъо­хэм ащыщ дзэ-тарихъ гупчэм ишIын. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэр тикъэралыгъо гъогоу къыкIугъэм щыгъозэнхэм, ащ тарихъ шъыпкъэу пылъыр къагурыIоным, тишъхьафитныгъэ къэзыухъумэгъэ дзэкIолIхэм шъхьэкIафэ афашIыным фытегъэпсыхьэгъэ къэгъэлъэгъон зэфэшъхьафхэр, площадкэхэр мыщ хэтыщтых. Спортым, культурэм ыкIи зыгъэпсэфыным, машинэхэр зыдагъэуцущт чIыпIэхэр дизайн-проектым къыдыхэлъытагъэх. КIэлэцIыкIухэм апае площадкэхэр, джэгупIэхэр, шхапIэхэр ашIынхэу агъэнафэ. Джащ фэдэу псэуалъэр зыдэщытыщт чIыпIэм дэжь чъыгхэр, къэгъагъэхэр щагъэтIысхьащтых, ащ иархитектурнэ теплъэ шэпхъэшIухэм адиштэным анаIэ тырагъэтыщт.

— НыбжьыкIэхэр зыщызэрэугъоинхэ, гухэлъэу яIэхэмкIэ зыщызэхъожьынхэ алъэкIыщт чIыпIэу «Патриотыр» щытын зэрэфаер Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мызэу, мытIоу къыхигъэщыгъ. Арышъ, ар къыдэтлъытэзэ, пшъэрылъэу къэуцухэрэр зэшIотхынхэм, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм тыпылъын фае. IофшIэнышхоу дгъэцэкIэщтым мыр иегъэжьапI, — къыIуагъ республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав. — Проектым къыдыхэлъытэгъэ псэуалъэ пэпчъ шъхьафэу тытегущыIэн, паркым къекIолIэщтхэ цIыфхэмкIэ ар гупсэфэу ыкIи Iэрыфэгъоу щытыным тынаIэ тедгъэтын фае.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Советым хэтхэм предложениеу къахьыгъэхэм адиштэу паркым идизайн-проект зэхъо­кIыныгъэ­хэр, хэгъэхъонхэр фашIынхэу зэдаштагъ, ащ непэ Iоф дашIэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.