Къэгъэлъэгъонхэр зэкIэлъыкIощтых

Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм 2019 – 2020-рэ илъэс IофшIэгъур ригъэжьагъ.

КIэлэцIыкIухэм апае зэхащэгъэ къэгъэлъэгъоным ыуж комедием итхьамафэ театрэм щыкIуагъ. Литературэм иIофыгъохэм афэгъэзэгъэ Къуижъ Нэфсэт зэхахьэм къыщиIотагъ режиссерхэу ХьакIэгъогъу Къэсэй, Нэгъой Инвер, Хьакъуй Аслъан, Исуп Тимур, Шъхьэтум Андзаур, Тхьа­кIумэщэ Налбый, нэмыкIхэм агъэуцугъэ спектаклэхэр Мые­къуапэ, республикэм ирайонхэм, фэшъхьафхэм къызэрэщагъэлъэгъощтхэр.

«ГъашIэм имэзищ»

Апэрэ пчыхьэм зэлъашIэрэ драматургэу Мамый Ерэджыбэ ипьесэ техыгъэу Хьакъуй Аслъан ыгъэуцугъэ «ГъашIэм имэзищ» театрэр зышIогъэшIэгъонхэр еплъыгъэх.

Артистхэу Болэкъо Адам, КIэмэщ Разыет, Джолэкъо Рэщыд, Хьакъуй Аслъан, Хьакъуй Андзаур, Даур Жаннэ спектаклэм хэлажьэх.

IофшIапIэм ипащэхэр мэты­гъох, нэпцI зыхэлъ тхьапэхэм акIэтхэжьых, ашъхьэ ифедэ мылъкум хахы, бзылъфыгъэхэм шIухьафтын лъапIэхэр афашIых. ЛэжьэкIо къызэрыкIор ащ егъэгумэкIы, апэуцужьынэу регъажьэ. Хьыкумым нэсыным фэшI шъэфэу тхьапэхэр еугъоих.

Ролыр къэзышIырэ артистэу Болэкъо Адам хъугъэ-шIагъэм гукIэ хэхьагъ. ЛэжьэкIо къызэрыкIоу щытми, Iофым хэшIыкI фыриI, пащэхэр егъэщынэх. Врачым дэжь ар загъакIом, мэзищ нахь ымыгъэшIэжьыщтэу къэбар фагъэIугъ.

Хьэкъар, Хьэмшъакъ, нэмыкI цIэхэмкIэ артистхэм яджэх. Къуа­джэу ащ фэдэ мыхъо-мышIагъэ­хэр зыщызэрахьанхэ алъэкIыщтым драматургымрэ режиссерымрэ урагъэгупшысэ. Ары шъхьае, IэнатIэу зыIутыр агъэфедэзэ пащэхэр чIыпIабэхэм ащэтыгъох. А. Болэкъом къышIырэ ролыр щыIэныгъэм къызэрэхэхыгъэр псынкIэу къэошIэ. Образхэр зэхэугъоягъэхэшъ, фэшъхьаф артистхэм ярольхэри гум екIух.

Тхьаматэм секретарэу иIэм ироль Даур Жаннэ фэгъэзагъ. Ащ къыIорэр икъоу къыбгурымыIоу къыхэкIы. Режиссерым ащ фэдэ шIыкIэр зэригъэфедагъэм мыхъун хэтлъагъорэп, ау спектаклэм еплъыгъэхэм ащыщхэм къызэрэтаIуагъэу, бзылъфыгъэм игущы­IакIэ нахь зэгъэфагъэмэ, нахь дахэу къэгущыIэмэ нахьышIу.

Ныбджэгъуныгъэм, шъыпкъа­гъэм, гукIэгъум уафэзыщэрэ ролыр Хьакъуй Андзаур къешIы. А. Болэкъом къышIырэ ролым ар ебгъапшэмэ, апэрэ уахътэм зэщыхъуакIом фэогъадэ. Андзаур ролым икъэшIын гупшысэу хэ­лъыр къыхигъэщын ылъэкIыгъ. Артистым урегъэгупшысэ, «Сыда арэущтэу цIыфхэр зекIонхэр къыз­хэкIырэр?» зыфэпIощт упчIэм уфещэ.

Бзылъфыгъэ нэшIэ-IушIэу тхьаматэм ыгъашIорэм, шIухьафтынхэр зыфишIырэм ироль КIэмэщ Разыет къегъэлъагъо. Артисткэм къекIоу зефапэ, къыгот цIыфхэм затыреIэтыкIы, дахэу къэшъоным сыдигъуи фэхьазыр. Ащ сыдэущтэу цыхьэ фэпшIыщта?

ЛэжьакIоу, артистыр А. Бо­лэкъу, тхьапэхэр зыугъоигъэхэм бзылъфыгъэр етыгъошъ, Iалъмэкъым дэлъ тхьапэхэр егъэбылъых. ГъэшIэгъоны, мэзищым нахьыбэ тешIагъ, ау лэжьакIор дунаим ехыжьыгъэп, псаоу цIыфхэм ахэт. «УлIэщт, сыда тхьаматэхэм яхьылIэгъэ тхьапэхэм япшIэщтыр?» къезыIощтыгъэхэр гъусэ къыфэхъужьых. ЗэхэгущыIэжь­хэшъ, зэрагъэшIужьых, пащэхэр лэжьакIом ыгъэгумэкIыгъэх, яIофшIэн нэмыкIэу зэхащэщтэу урегъэгупшысэ…

Пчыхьэзэхахьэм культурэм иветеранхэр, еджакIохэр, IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэ ти­лъэпкъэгъухэр, нэмыкIхэри щызэIукIагъэх, зэгъэпшэнхэр ашIыщтхэу тагъэгугъагъ. Зы цIыф къызэрыкIом пащэхэм, IофшIапIэм Iутхэм рэхьат ямыIэу «зэрэзэридзагъэхэр» комедием иамалхэмкIэ къэIотагъэу хъугъэ, артист пэпчъ ироль псэ къыпигъэкIагъ.

Сурэтхэр «ГъашIэм имэзищ» къыщытетхыгъэх.