ЕшIэгъуитIу къэнагъэр

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу кIэу­хым фэкIо. Финалныкъом хэхьагъэхэм ешIэгъухэр яIагъэх.

Мыекъопэ районым икомандэу «Урожаир» 3:1-у Теуцожь районым текIуагъ. Адыгэкъа­лэрэ Кощхьэблэ районымрэ яешIакIохэр зызэIокIэхэм 2:1-у Адыгэкъалэ щыщхэм ахьыгъ.

Ящэнэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэгъэхьыгъэ ешIэгъум Кощхьэблэ районымрэ Теуцожь районымрэ щызэнэкъокъущтых. Апэрэ чIыпIэм Адыгэкъалэрэ «Урожаимрэ» фэбэнэщтых.

— ПэшIорыгъэшъэу зэрэдгъэ­унэфыгъэмкIэ, кIэух ешIэгъур Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэ зэхэтщэщт, — къыти­Iуагъ Адыгеим футболымкIэ и Федерацие итхьаматэу Николай Походенкэм. – Чъэпыогъум и 5-м республикэм истадион ешIэгъур щыкIощт.