IофшIэнхэр лъагъэкIуатэх

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэр Адыгеим зэрифэшъуашэу щагъэцакIэ. Республикэм ипащэхэм анахьэу анаIэ зытетыр тикъэлэ шъхьаIэ игъогухэм ягъэцэкIэжьын ыкIи язэтегъэпсыхьан ары.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ып­шъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ проектым къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ игъогухэм ащыщхэм гъэцэкIэжьынышхохэр ащыкIуа­гъэх, джащ фэдэу лъэсрыкIо гъогухэр ыкIи зэпырыкIыпIэхэр зэтырагъэпсыхьагъэх, зищыкIэгъэ чIыпIэхэм гъогу тамыгъэхэр ащагъэуцугъэх.

2019-рэ илъэсым телъыта­гъэу шъолъырым икъэлэ шъхьаIэ игъогу Iахь 24-рэ зэтырагъэ­псыхьанэу щыт. Мы илъэсымкIэ гухэлъхэм къахеубытэх урамхэу я 12-рэ Мартыр, Свободэр, Пионерскэр, Адыгейскэр, Спортивнэр, нэмыкIхэри. Мыхэм псэолъэшI IофшIэнхэр ащаухыгъэх е ащаухых. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, чъэпыогъум и 1-м ехъулIэу пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ хъущт.

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыды­хэлъытагъэу Мыекъуапэ сомэ миллион 204-рэ къыфатIупщыгъ. IофшIэнхэр дэгъу дэдэу зэрэзэхащагъэм ыкIи ахъщэм щыщ къызэрагъэнагъэм ишIуагъэкIэ урамэу Шэуджэным ыцIэ зыхьырэм гъэцэкIэжьын IофшIэн те­дзэхэр рашIылIэнхэу агъэнэ­фагъ. Мыщ къыхиубытэу Iоныгъом ыкIэм ехъулIэу урамэу Пушкиным ыцIэ зыхьырэм къы­щыублагъэу Пролетарскэм нэс зэтырагъэпсыхьащт. ШэкIогъум и 20-м ехъулIэу аукцион зэхащэщт ыкIи урамэу Пролетарскэм щегъэжьагъэу Хьахъуратэм ыцIэ зыхьырэм изы Iахь гъэцэкIэжьынхэр щыкIощтых.

Мыекъуапэ имызакъоу, нэмыкI псэупIэхэми мыщ фэдэ гъэцэкIэжьынхэр ащэкIох. ГущыIэм пае, поселкэу Яблоновскэм иурамхэу Кочубей ыцIэ зыхьырэмрэ Космическэмрэ гъэцэкIэ­жьынхэр ащэкIох. Гъогур зэрэзэтырагъэпсы­хьэрэм дакIоу коммуникациехэри зэблахъух. Чъэпыогъум и 1-м ехъулIэу IофшIэнхэр зэкIэ аухынхэу псэупIэм ипащэхэм пшъэрылъ афашIыгъ.

Мы лъэпкъ проектым игъэцэкIэн Адыгеим мэхьанэшхо щыраты, ащ бэкIэ щэгугъых. Ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

— Республикэм тапэкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, цIыфхэм ящынэ­гъончъагъэ къэухъумэ­гъэнымкIэ гъогухэм язытет зыфэдэм мэхьанэшхо иI. Ар къыдэтлъытэзэ IофшIэныр зэхэтщэщт, амалышIухэр къэзытыщт проектым игъэцэкIэнкIэ итхъухьэгъэ пстэури щыIэны­гъэм щыпхырыщыгъэным тыпы­лъыщт, — еIо КъумпIыл Мурат.

Гъогухэм ягъэцэкIэжьынкIэ ыкIи ахэм къапэIулъ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ шъолъырым ипащэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэр зэшIохыгъэнхэм муниципалитетхэм анаIэ тет. Ащ ишыхьатэу псэупIабэхэм ягъогухэм, яурамхэм IофшIэнхэр ащэкIох, ахэр зыщаухы­гъэхэри бэ, тапэкIи ар лъа­гъэкIотэщт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.