ЯшIэныгъэхэм ахагъахъо

Краснодар дэт апшъэрэ еджапIэхэм ястудентхэм нэ­бгы­ришъэ пчъагъэ джыри къахэхъуагъ. Апэрэ курсым аштагъэхэм Адыгеим щыщ ныбжьыкIэхэри ахэтых.

ВУЗ-хэм япащэхэм ягуапэу хагъэунэфыкIы мыгъэ еджэныр езгъа­жьэхэрэр яшIэныгъэхэмкIэ тапэрэ илъэсхэм къа­кIощтыгъэхэм зэратекIы­хэрэр, сэнэхьатэу къыхахыгъэхэри нахь зэте­кIыхэ зэрэхъугъэри.

Пшызэ къэралыгъо технологическэ университетым ипрезидентэу Вла­димир Лобановым къызэриIорэмкIэ, мыщ учIэхьаным пае ЕГЭ-мкIэ ибгъэ­къун фэе балл пчъагъэр мыгъэ нахьыбагъ. НыбжьыкIэхэм ятхылъхэр зы­фагъэхьыгъэгъэхэ комиссием исекретарыгъэу Вадим Башкатовми абитуриентхэм яшIэныгъэхэм зэрагъэрэзагъэр къыIуагъ. Мы илъэсым ахэм ЕГЭ-мкIэ балл 250-рэ изыгъэ­къугъэу нэбгыри 100-м ехъу зэрахэтыгъэр хигъэ­унэфыкIыгъ.

Кубанскэ медицинскэ университетым чIэхьагъэ­хэми факультетэу къыхахыгъэм елъытыгъэу балл 239-м къыщегъэжьагъэу 249-м нэс рагъэкъун фэягъэ. Апшъэрэ гъэсэныгъэ Краснодар щызэ­рагъэгъотынэу къакIо­хэрэм янахьыбэр краим щыпсэухэрэр ары, ахэм Адыгэ Республикэм щыщ­хэр къакIэлъэкIох.

Студентхэм шIэныгъэ дэгъухэр зэрэзэрагъэгъотырэм имызакъоу, зы­щыгугъыхэрэр еджэныр къызаухыкIэ IофшIапIэ агъотыныр ары. ГущыIэм пае, тэ тиреспубликэкIэ сы­мэджэщхэм, поликли-ни­кэхэм, фельдшерскэ пунктхэм врачхэр ящыкIэгъэ зэпытых.