ЯпшIэнэрэу хэдгъэунэфыкIыщт

Адыгэ къуаем имэфэкI мы мазэм Адыгеим игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыщт. Апэрэу мыгъэ ар мэфитIурэ кIощт —Iоныгъом и 20-м ыкIи и 21-м.

Апэрэ мафэм Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым шIэныгъэ-практическэ конференциеу «Адыгэ къуаер: тарихъыр, хабзэр, кIэу къыхэхьагъэр» зыфиIорэр щызэхащэщт.

КъыкIэлъыкIорэ мафэм зэхэхьэшхор зыщыкIо хэбзэ чIыпIэм, Дахъо ихыгъэ­хъунэ, мафэм сыхьатыр 10-м къыщыублагъэу 4-м нэс щырагъэкIокIыщт, мэфэкI шIыкIэм тетэу 11-м къызэIуахыщт.

Къуаем иихын фэIэзэ бысымгуащэхэу республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафыбэмэ къарыкIыщтхэр, хъызмэтшIапIэхэу мы шхыныгъор къэзышIыхэрэр ащ къекIолIэщтых, лъэпкъ щагухэр къыщызэIуахыщтых, лъэпкъ Iэпэщысэхэр къыщагъэлъэ­гъощтых. Адыгэ къуа­ем иихынкIи зэрагъэнэкъокъущтых – шхыныгъом ишIын шапхъэу пылъыр зы, ау шъхьадж ар къызэрэдэхъурэр зэфэшъхьаф. Мыщ дэжьым мэхьанэ яI чэмэу щэр къэзытыгъэр зыщыхъугъэми, бысымгуащэм иIэпэIэсэныгъи… Мы зэпстэуми уасэ афэзышIыщтхэм ащыщых мэфэкIым къекIолIэщтхэри.

ХьакIэхэм джащ фэдэу зыдащэжьын амал яIэщт Адыгеим къыщашIырэ шхын зэмлIэужыгъохэр: адыгэ къуаер, ар агъэфедэзэ аупщэрыхьырэ нэмыкI шхыныгъохэр, шъоур, щаир, дагъэр, мы­Iэрысэр.

Джащ фэдэу мэфэкIым къыдыхэлъытагъэх лъэпкъ шхыныгъохэм якъэгъэлъэ­гъон, ахэм ыкIи Iэпэщысэхэм яшIынкIэ егъэджэнхэр, джэгукIэ зэфэшъхьафхэр, Адыгеим иорэдыIохэмрэ икъэшъуа­кIохэмри Iофтхьабзэм хэлэжьэщтых.

МэфэкIым хэлажьэхэрэмрэ ащ ихьа­кIэхэмрэ хыгъэхъунэм пэмычыжьэу машинэ уцупIэшхохэу иIэхэр Iэрыфэ­гъоу къызфагъэфедэнхэ алъэкIыщт.

Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ, зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ АР-м и Комитет, «Адыгэ къуаер» къыдэзыгъэкIыхэрэм я Союз, шъолъыр общественнэ организациеу «Туристическая Адыгея» зыфиIорэр мэфэкIым изэхэщакIох.

Ахэм зыфэдэ къэмыхъугъэ лъэпкъ шхыныгъом и Мафэ пстэури къырагъэб­лагъэ. Адыгэ къуаем иIэшIугъэ джыри тыда зыщызэхэпшIэшъущтыр? Ар къызыщашIышъущт закъор Адыгеир арыба!