Уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ

Адыгэ Республикэм и Тэхъутэмыкъое район щыпсэурэ хъулъфыгъэм хэбзэгъэуцугъэр ыукъуи, арест зытыралъхьэгъэ иавтомобиль ыщагъ. Мы бзэджэшIагъэр зэрэзэрихьагъэм уголовнэ пшъэ­дэкIыжь къыкIэлъыкIон ылъэкIыщт.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ муниципалитетым ихьыкум участкэу N 1-м изэгъэшIужь судья унашъоу ышIыгъэмкIэ, коммунальнэ фэIо-фашIэхэм апэIухьэрэ ахъщэу ымытырэр ыкIи Iофэу къыфызэIуахыгъэм къыдыхэлъытагъэу къэралыгъо пошлинэм тефэгъэ хъарджхэр хъулъфыгъэм къызэкIигъэкIожьын фае. ЧIыфэр сомэ мин 40-м ехъугъ.

Унашъоу щыIэм диштэу хьыкум пристав-гъэцэкIакIор хъулъ­фыгъэм дэжь щыIагъ ыкIи ащ иавтотранспорт арест тырилъхьагъ. Ар зищэкIэ пшъэдэкIыжь зэрихьыщтыри гуригъэIуагъ.

Ау хъулъфыгъэр ащ къыгъэуцугъэп, автомобилыр зэпкъырихи, гъучI пкъыгъохэмкIэ ыщагъ. Ахъщэу кIэкIыгъэр ежь зыфаем пэIуигъэхьагъ.

Мыщ епхыгъэу хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ, зэхэфынхэр макIох.