КъакIухьэхэзэ къаугъоих

ЦIыфхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэу агъэфедэрэм ыуасэ ытыныр зыгъэгужъорэр е зымытыхэрэр макIэп. Рес­пуб­ликэмкIэ чIыфэ зытелъхэри бэ мэхъух.

«Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэ компанием псэупIэ чы­жьэхэм машинэ зэтегъэ­псыхьагъэхэм ящыкIэгъэщт оборудованиери арытэу ыгъакIохэу ригъэ­жьагъ. Мы лъэхъаным ахэм Мыекъопэ районым Iоф щашIэ, тапэкIэ Теуцожь ыкIи Тэхъутэмыкъое районхэм адэс цIыфхэм заIуагъэкIэщт.

Машинэу агъакIохэрэм арыт оборудованием ишIуагъэкIэ цIыфхэм чIыфэу ателъыр зыфэ­дизыр, уасэр замытырэ мэзэ пчъагъэр, нэмыкI Iофыгъохэри операторхэм псынкIэу зэрагъэшIэнхэ алъэкIы.

Компанием иIофы­шIэхэм къызэраIорэмкIэ, зы IофшIэгъу мафэм нэ­бгырэ 40 фэдизмэ яфэIо-фашIэхэр афагъэцакIэх.

КъакIухьэзэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ыуасэ къызэраугъоирэм ишIуагъэ къызэрэкIощтыр гъэ­нэфагъэ, сыда пIомэ почтэ е банк зыдэмыт къутырхэр джыри тиIэх. Джащ фэдэу цIыфхэм аIукIэрэ купым контролерхэри, газ приборхэр зыуплъэкIунхэ зылъэкIыщт слесарьхэри тапэкIэ ахагъэхьащтых.