Алъэгъугъэм ыгъэрэзагъэхэп

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ ащ игуадзэу Шъэо Аскэррэ мы тхьамафэм Мыекъопэ районым щыIагъэх.

ЦIыфым ипсауныгъэ лъэшэу зиягъэ езыгъэкIырэ уц шIоеу амброзием джыдэдэм иуахът. Бэдзэогъу мазэм ыкIэм АР-м и Парламент зэхэсыгъоу иIа­гъэм ащ щытегущыIэхи, уцым игъэкIодын нахь чанэу дэлэ­жьэнхэу къызщиIорэ джэпса­лъэу къэралыгъо ыкIи чIыпIэ зыгъэ­IорышIэжьыпIэ хэбзэ органхэм, зэкIэ цIыфэу республикэм исхэм афэгъэзагъэр щаштэгъагъ. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, амброзием игъэкIодын епхыгъэу зэшIуахыхэрэм защагъэгъозэныр ары парламент пащэхэр мы муниципальнэ образованием кIонхэм ушъхьагъу шъхьаIэу фэхъугъэр.

Мыекъопэ район администрацием ипащэ игуадзэу Андрей Пономаревымрэ отраслэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ район ГъэIорышIапIэм ипащэ мэкъумэщ хъызмэтымкIэ игуа­дзэу Нина Самойловамрэ ягъу­сэхэу псэупIэ койхэр, зэкIэмкIи 10 мэхъух, къакIухьагъэх. Ахэм япащэхэм, цIыфэу ащыпсэу­хэрэм заIуагъэкIагъ, урамхэр, общественнэ чIыпIэхэр къаплъы­хьагъэх. ПсэупIэу зыдэхьагъэ­хэм, амброзиер игъом зэраупкIэрэр нафэу, зыщыкъабзэхэр къахэкIыгъэх, ау, гухэкIыми, нахьыбэрэхэм мы уц шIоим пэшIуекIогъэныр Iэпэдэлэл ащашIыгъ. Щагу Iухьагъухэм, урам гъогубгъухэм ямызакъоу, общественнэ чIыпIэхэм жъугъэу амброзиер къащэкIы, гъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм ащыщхэм апэблагъэуи ащ зеушъомбгъу.

Парламентым ипащэхэм ямырэзэныгъэ пхъашэу къыраIо­тыкIыгъ. Пстэумэ апэу псэупIэ кой администрациехэм япащэхэм ар ямысагъэу алъытагъ.

— ШIыкIэ пстэури жъугъэфедэзэ амброзием иягъэу къа­кIорэр, ар игъом аупкIэныр шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытыр цIыфхэм алъыжъугъэIэсынэу щытыгъ, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм. — Къызэрэнэфа­гъэмкIэ, ар дэеу шъогъэцакIэ.

ПсэупIэ кой администрациехэм япащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, цIыфхэми алъагъэIэсы, законым фитыныгъэу къаритыхэрэр агъэфедэхэзэ, амброзиеу е нэмыкI уц шIоеу ищагу IухьапIэ дэжь къыщыкIырэр игъом изымыупкIыхэрэм административнэ пшъэдэкIыжьи арагъахьы. Арэу щытми, тазырыр зэрэмакIэм къыхэкIыкIэ (законым къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, ар сомэ 500) ащ ыгъэ­щынэрэр макIэ. Ары пакIошъ, тазыр зытыралъхьагъэхэм ащ дырамыгъаштэу, щагу кIыбым щыIэм яIоф хэмылъэу зыIохэрэр, хьыкумым зыфэзыгъазэхэрэр къызэрахэкIыхэрэри псэупIэ койхэм япащэхэм къаIуагъ. Арэу щытми, пшъэдэкIыжьыр нахь гъэпхъэшэгъэным нэмыкI хэкIыпIэ щымыIэу алъытагъ.

— Тиреспубликэ зекIоным зыщиушъомбгъунэу, хьакIэу къихьэрэр нахьыбэ хъунэу, ащ ишIуагъэкIэ бюджетми хахъохэр фэхъунхэу тыщэгугъы, — къы­Iуагъ Шъэо Аскэр станицэу Дахъо игупчэ амброзием зэрэзэлъикIугъэм еплъыкIэу фыриIэр къыриIотыкIызэ. — Мыщ фэдэ екIолIакIэ тиIэу зыпари къытфэкIощтэп. ГухэкIми, мы зыр арэп мыщ фэдэу амброзиер зэрытэу тызэрихьылIагъэр ыкIи пащэхэр ары зимысагъэ ащ хэлъыр. Охътэ благъэм екIо­лIакIэу яIэр зэбламыхъумэ, пшъэдэкIыжьыр нахь зэрэгъэпхъэшэгъэщтым щэч хэлъэп.

ПсэупIэхэм ямызакъоу, мэкъумэщ хъызмэтым ичIыгоу Мыекъопэ районым илъхэм ащыщыбэхэри Парламентым ипащэхэм къакIухьагъэх. Ахэм натрыф е тыгъэгъазэ зытырапхъагъэхэр ахэтых, зыпари къызщамыгъэкIырэр нахьыб. Лэжьыгъэ зэрылъхэми, губгъо нэкIхэми амброзиер бэу арыт, зэлъикIугъапэхэри ахэтых. ЧIыгур зымыгъэфедэу зыгъэхьаулыехэрэм ар къызкIаIамыхыжьырэм Парламентым ипащэхэр кIэупчIагъэх. Ар зиунаем къы­Iыпхыжьыныр Iоф къинэу зэрэщытым къегъэуцухэу ары район пащэхэм къызэраIуагъэр. Арэу щытми, хэбзэгъэуцугъэм фитыныгъэу къаритыхэрэр мыщ дэжьми яIэубытыпIэхэу илъэсищым зэкIэлъыкIоу зымыгъэфедагъэу, ащ тетэу цIыраоу зы­Iыгъхэм къаIахыжьынхэу афагъэпытагъ.

Ащ фэдэу зыдэщыIагъэхэм ащыщых Къэнкъул Джэбраилэ, Эдуард Такмазян, Борис Чатоевыр, Владимир Петросян, Николай Журба, ШъэоцIыкIу Къэплъан, Сергей Соловьевыр, Константин Ключкиныр, Валерий Андрюхиныр зипэщэ мэкъумэщ фермерскэ хъызмэтшIапIэхэр. Мыхэм зэкIэми чIыгоу аIыгъхэр ежьхэм яунаех, лэжьыгъэ къэзыгъэкIи ахэт, зыпари щызымышIагъэр нахьыб, ау зэкIэми амброзием иупкIэн Iэпэдэлэл ашIыгъ.

Мэкъумэщ хъызмэтым ичIыгу зыIыгъэу игъом амброзиер зымыупкIэхэрэм апае тхылъхэр агъэхьазырхи, Россельхознадзорым Краснодар краимкIэ ыкIи АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ фагъэхьыгъэу ары районым ипащэхэм къызэраIуагъэр. Илъэ­сыбэ хъугъэу пшъэдэкIыжь зэрагъэхьыхэрэри ахэм ахэтых, ау ащ шIуагъэу къытырэр макIэ. Сыда пIомэ тазырэу арагъэтырэр сомэ 300 ныIэп зэрэхъурэр. Амброзием иупкIэн е игъэкIодын пэIуигъэхьащтым нахьи ар бэдэдэкIэ нахь макI. Арышъ, тазырыр етышъ, амброзием ебгъукIо.

Зишъофхэр зыгъэкъабзэхэу зыдэщыIагъэхэр Евгений Смирновыр зипэщэ хъызмэтшIапIэу ООО-у «Нива» зыфиIорэр ары. Ащ соер мы уахътэм Iуехыжьы, мэфэ благъэхэм тыгъэгъазэм иIожьын ригъэжьэщт. Илэжьыгъэ икъоу ищыкIагъэр зэрэришIы­лIэрэр къыхэщы, амброзием зэребэнырэри нафэ. «Нивэр» лъэныкъо пстэумкIи нэмыкI хъызмэтшIапIэхэмкIэ щысэтехыпIэу зэрэщытыр Владимир Нарожнэмрэ Шъэо Аскэррэ къыхагъэщыгъ.

Парламентым ипащэхэм пстэури къызэфахьысыжьзэ, Мыекъопэ районым щалъэгъугъэм зэримыгъэрэзагъэхэр джыри зэ къыкIагъэтхъыжьыгъ.

— Мы муниципальнэ образованием уплъэкIунхэр къыщедгъэжьэным ушъхьагъу шъхьаIэу фэхъугъэр зекIоным зыщегъэ­ушъомбгъугъэным анахь фытегъэпсыхьагъэу, гугъэпIэ инхэр республикэм рипхыхэу зэрэщытыр ары, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм. — Мы районым изэтегъэпсыхьан, зекIоным епхыгъэ инфраструктурэм изегъэушъомбгъун, туристхэмкIэ джыри нахь хъопсагъо шIыгъэным АР-м и ЛIышъхьэ лъэшэу ынаIэ тет. Ау мырэущтэу автомобиль гъогубгъухэр, псэупIэ кIоцIхэр амброзием зэлъикIугъэ­хэу, игъом ахэр амыупкIэхэмэ, туристхэмкIэ хъопсагъо зэрэмыхъущтыр нафэ. Ащ имыза­къоу, цIыфэу тиреспубликэ исхэмкIи амброзиер зэрэзэрарышхор къыдэплъытэн фае.

Адыгеим и Парламент ипащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, мы Iофыгъом джыри мызэу, мытIоу къыфагъэзэжьыщт, административнэ пшъэдэкIыжьхэм алъэныкъокIэ предложениеу къахьыгъэ­хэми ахэплъэщтых, атегущыIэщтых. Мыекъопэ районым джыри мы тхьамафэм кIощтых, щалъэгъурэр зыщызэфахьысыжьыщт игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо щызэхащэщт. Нэужым адрэ муниципальнэ образованиехэри къакIухьанхэ гухэлъ яI.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтхэр Виталий Шепталенкэм тырихыгъэх.