Адыгеир анахь дэгъухэм ясатырэ хэхьагъ

УФ-м ишъолъырхэм, джащ фэдэу Адыгеими добровольчествэм иресурснэ гупчэхэр ащыгъэпсыгъэнхэмкIэ зэнэкъокъум икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх.

Сертификатхэр зэратыщтхэмкIэ зэнэкъокъум иедзыгъо изэ­фэхьысыжьхэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, добровольчествэм ишъолъыр ресурснэ гупчэ игъэпсынкIэ шапхъэу щыIэхэм зэрадиштэрэр къэзыушыхьатырэ организацие 71-рэ пхырыкIы­гъэх. Зэфэхьысыжьхэм къакIэлъыкIоу волонтер гупчэхэм я Ассоциацие ыкIи УФ-м исубъект­хэм я Правительствэхэм анахь организацие дэгъухэм зэзэгъыныгъэхэр адашIыщтых. Ащ нэмыкIэу организациехэр «Ресурсные центры» зыфиIорэ программэм хагъэхьащтых ыкIи ахэм яIоф­шIэнкIэ ящыкIэгъэ IэпыIэгъур арагъэгъотыщт.

УФ-м ишъолъырхэм добровольчествэм иресурснэ гупчэхэр ащыгъэпсыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур бэдзэогъум и 4-м къыщегъэжьагъэу Iоныгъом и 3-м нэс рекIокIыгъ. ЗэхэщакIо­хэм мыщкIэ пшъэрылъэу яIа­гъэр Урысыем ишъолъырхэм добровольчествэм игупчэхэр шIуагъэ къытэу ащызэхэщэгъэнхэр, ныб­жьым емылъытыгъэу, цIыфхэр волонтер IофшIэным кIэгъэгушIугъэнхэр ыкIи УФ-м ишъолъырхэм добровольчествэм хэхъоныгъэ­хэр ащегъэшIыгъэныр ары.

Добровольчествэм иресурснэ гупчэ профессиональнэ организациеу щыт, добровольческэ IофшIэным ылъэныкъокIэ зэхэщэн, консультационнэ ыкIи методическэ фэIо-фашIэхэр организациехэм ыкIи цIыфхэм афегъэцакIэ. Ресурснэ гупчэм анахь пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр шъолъырым исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэм зыкъягъэ­Iэтыгъэныр ыкIи добровольческэ IофшIэным ишIуагъэкIэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр арых.

Зэнэкъокъум хэлэжьагъэх коммерцием емыпхыгъэ организациехэр, къэралыгъо учреждениехэр, апшъэрэ гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ организациехэр, шъолъырхэм добровольческэ IофшIэныр ащызыгъэцакIэхэрэр. Зэнэкъокъум иэкспертыгъэх гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэр, коммерцием емыпхыгъэ ыкIи мы лъэныкъомкIэ Iоф зышIэрэ организациехэр.

Зэнэкъокъум хэлажьэхэ ашIоигъоу тхылъи 118-рэ къырахьы­лIагъ, ахэм ащыщэу 77-р Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэх. ХэшыпыкIынымкIэ кIэуххэр зашIыхэм, добровольчествэм ишъолъыр ресурснэ гупчэ игъэ­псынкIэ шапхъэу щыIэхэм зэрадиштэрэр къэзыушыхьатырэ сертификатхэр аратынхэмкIэ организацие 71-у пхырыкIы­гъэхэм Адыгэ республикэ общественнэ организациеу «Добровольчествэм иресурснэ гупчэу «Адыгеим иволонтерхэр» зыфиIорэр.

Адрэ организациехэу хэшыпыкIыным пхырымыкIыгъэхэр партнерэу щытыщтых ыкIи шIуа­гъэ къытэу добровольческэ гупчэхэм шъолъырхэм Iоф ща­шIэнхэмкIэ IэпыIэгъу афэхъущтых.

ШъушIэным пае: волонтер гупчэхэм я Ассоциацие Урысыем иволонтер организацие анахь инхэм ащыщ. 2014-рэ илъэсым УФ-м и Президент игукъэкIыкIэ Шъачэ щыкIогъэ Олимпийскэ джэгунхэм яволонтер программэ икIэн къэухъумэгъэным ыкIи добровольческэ движением цIыфхэр чанэу къыхэгъэлэжьэгъэнхэм фэIорышIэрэ гупчэр зэхащагъ. Волонтер гупчэм зэкIэмкIи организации 125-рэ хэхьэ. Ассоциацием организацие миным ехъу къызэлъеубыты: ресурснэ гупчэхэр, шIушIэ фонд­хэр, университетхэм ыкIи колледжхэм яволонтер гупчэхэр, Урысыем ишъолъырхэм якъэралыгъо учреждение 83-рэ.