ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэшI

Къатыбэу зэтет унэхэу Адыгеим итхэм ячIэхьагъухэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэрытхэгъэ узыгъэгъозэрэ тхьапэхэр апалъагъэх.

Ащ ишIуагъэкIэ ныбжь зиIэхэр ыкIи кIэлэцIыкIухэр гъогум щынэгъончъэу щызекIонхэм шапхъэу пылъхэм защагъэгъозэн амал яIэ хъугъэ.

Гъогум къытехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэмкIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм яшIуагъэ къакIоу полицием икъулыкъушIэхэм алъытэ. Ар яIэ­убытыпIэу унэ чIэхьагъухэм, почтэ къэмланхэм, лифтхэм адэжь мыщ фэдэ узыгъэгъозэрэ тхьапэхэр арагъэпкIых, нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр апа­лъэх.

Джащ фэдэу зыныбжь имыкъугъэхэм гироскутерымкIэ, сегвеямкIэ ыкIи электромобилымкIэ къачъыхьанхэм шапхъэу пылъхэри тхьапэм итхагъэх.

Анахь къызщакIухьэрэ уахътэм ыкIи шIункIым къэнэфырэ пкъыгъохэр къызфагъэфедэнхэу полицием икъулыкъушIэхэр цIыфхэм къяджагъэх.

(Тикорр.).