«Налмэсыр» хэгъэгум къыщэшъо

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» Урысыем икъалэхэм концертхэр къащитыщтых.

ЗекIохэм я Дунэе зэхахьэу Санкт-Петербург щыкIощтым «Налмэсыр» хэлэжьэщт. Хэгъэгум иансамблэ цIэрыIохэм зэхахьэм концерт игъэкIотыгъэу къыщатыщтым «Налмэсыр» рагъэблэгъагъ.

— Санкт-Петербург Дунэе Iофтхьабзэу щызэхащагъэм къэшъо заулэ къыщытшIыщт, тиреспубликэ ыцIэ дахэкIэ дгъэIущт, — къытиIуагъ «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Абхъазым, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Хъо­джэе Аслъан. — Октябрэ революцием икъалэ тикIынышъ, Уры­сыем икъалэхэм концертищ ащы­зэхэтщэщт.

Iоныгъом и 14-м – Сыктывкар, и 15-м – Ухта, и 17-м — Нижний Новгород «Налмэсым» иконцертхэр ащыкIощтых, адыгэ лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэ къащигъэлъэгъощт.

«Налмэсым» Iоныгъом и 19-м Мыекъуапэ къыгъэзэжьынэу щыт. Адыгэ къуаем и Мафэ Iоныгъом и 20 – 21-м Мыекъопэ районым щызэхащэщт. Республикэм иIоф­тхьабзэ «Налмэсыр» къыщы­шъощт, щыуджыщт.

Iоныгъом и 28-м адыгэ шъуа­шэм и Мафэ тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ къэралхэм, Урысыем ишъолъырхэм ащагъэмэфэкIыщт.

— Адыгэ шъуашэм имэфэкI республикэм игъэкIотыгъэу щыкIощт, — къытиIуагъ Адыгеим лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъу­хэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэ­лэхъо Аскэр. — «Налмэсыр» концертым зэхэщэкIо шъхьаIэ фэхъунэу унашъо тшIыгъэ. Ти­лъэпкъ ишъуашэ идэхагъэ «Налмэсым» дунаим къыщегъэлъагъо. Тызэрыгушхорэ ансамблэм мэфэкIыр лъагэу ыIэтыщт.