Адыгеим щэкIо

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Илъэс 19 ыкIи ащ нахьыбэ зыныбжьхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Апэрэ едзыгъом хэхьэрэ зэнэкъокъур Мыекъуапэ щырагъэ­жьагъ. Километри 147-рэ хъурэ гъогум хэгъэгум испортсмен 80-мэ лъэкIэу яIэр къыщагъэлъэ­гъуагъ. Мыекъуапэ икIыхи, Шэ­уджэн, Красногвардейскэ, Джэ­джэ районхэм япсэупIэхэм ягъогу­уанэхэр къакIугъэх.

Москва хэкум илIыкIоу Тимофей Шерсневым апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Чита испортсменэу Евгений Казановым ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Самарэ щыщэу Илья Байликовым джэрзыр къыдихыгъ.

— Хэгъэгум изэнэкъокъу тиреспубликэ гъэшIэгъонэу щэкIо, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк. – Адыгеим испорт­смен ныбжьыкIэхэр зэнэкъо­къум хэлажьэх, якъулайныгъэ ха­гъахъо.
Тыгъуасэ зэнэкъокъур лъагъэ­кIотагъ. Мыекъуапэ щырагъажьи, Апшеронскэ районым нэсыгъэх, тикъалэ къагъэзэжьыгъ. Кило­метри 115-рэ спортсменхэм къа­кIугъ.