Ягъэхъагъэ мэфэкIым фагъэхьы

Хэгъэгум иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спор­тымкIэ язэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щызэ­хащагъэх.Командэхэм язэнэкъокъу Рос­тов хэкум икIэлэеджакIохэм апэрэ чIыпIэр къыщыдахыгъ. Адыгэ Республикэм щыщ пшъа­шъэхэм тыжьыныр къафагъэ­шъошагъ, Свердлов хэкум ипшъа­шъэхэм я 3-рэ чIыпIэр къыда­хыгъ.

— Километри 2 хъурэ гъогум командэхэр щызэнэкъокъугъэх, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие итхьаматэу Анатолий Лелюк. — Типшъашъэхэм ятIонэрэ чIыпIэр къызэрэдахыгъэр гъэхъа­гъэу тэлъытэ. Урысыем ишъо-лъыр 20-м нахьыбэ зэнэкъокъум хэлажьэ. Адыгеим икомандэ хэтэу текIоныгъэм фэбэнагъэх Анастасия Могилевскаяр, София Ухоренкэр, Екатерина Комогоровар, Лилия Осьтинар. Тренерхэу Ана­толий Федотовымрэ Игорь Розовикрэ типшъашъэхэр агъасэх.

КIалэхэм язэнэкъокъу Мые­къуапэ щапIугъэ Владислав Винник хэлэжьагъ. Метрэ 200-р ку­шъхьэфачъэмкIэ къычъыгъ, ты­жьы­ныр къыдихыгъ. Тренерэу Владимир Долговыр В. Винни­ковым ипащ.

Спортсменкэхэр зэхэтхэу километри 5 хъурэ гъогум зыщызэнэкъокъухэм Мария Брюховам джэрзыр къыфагъэшъошагъ. Пшъэшъэжъыем ипащэр тренерэу Владимир Колоидис.

Адыгеим испортсменхэм, тренерхэм спортым гъэхъагъэу ща­шIыгъэр Мыекъуапэ имэфэкI фа­гъэхьы.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ коман­дэхэм ахэтхэу Елизавета Ошурковамрэ Александр Евтушенкэмрэ IэкIыб къэралыгъохэм ащыIэхэу дунаим изэнэкъокъу зыфагъэхьазыры. СтIашъу Мамыр шъобжыр егъэхъужьы, зэ­IукIэгъу­хэм шIэхэу ахэлэжьэн имурад.