«Динамо-МГТУ-р» Уфа рагъэблагъэ

Башкортостанрэ Адыгеимрэ язэфыщытыкIэхэр щыIэныгъэм щыгъэпытэгъэнхэмкIэ общественнэ-по­ли­тикэ зэдэпсэуныгъэм, культурэм, спортым афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

— Iоныгъо мазэм и 19 — 20-м ныбджэгъу ешIэгъухэр къалэу Уфа щытиIэнхэу Башкортостан ­тырагъэблэгъагъ, — къытиIуагъ Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Спорт зэIу­кIэгъухэм адакIоу республикэм ичIыпIэ дахэхэр зэдгъэлъэгъущтых.

Уфа икомандэу «Уфимец» зыфиIорэр Урысыем изэнэкъо­къоу суперлигэм щыкIорэм хэлажьэ. «Динамо-МГТУ-р» суперлигэм ия 2-рэ куп хэт. 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум командэхэм зыфагъэхьазыры, ныб­джэгъу зэIукIэгъуитIу зэдыря-
Iэщт.

Баскетбол клубэу «Динамо-МГТУ-м» ипащэхэм тызэрэща­гъэгъозагъэу, Башкортостанрэ Адыгэ Республикэмрэ якомандэхэр тапэкIи зэлъыкIощтых, Мыекъуапи ныбджэгъу ешIэгъухэр щыкIощтых.