Кристина Новиковам тегъэгушIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо.

Илъэс 15 – 16 зыныбжьхэ кIа­лэхэр, пшъашъэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбанэх. Адыгэ Рес­публикэм щапIугъэ Кристина Новиковам километри 2-р зэкIэми анахь псынкIэу къыкIугъ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Дмитрий Конарев.

— Хэгъэгум ишъолъыр 20-м нахьыбэ зэнэкъокъум хэлажьэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк. — Командэхэри шъхьафэу зэнэ­къокъух.