Гугъэр чIэтынэрэп

«Адыиф» Мыекъуапэ – «Астраханочка» Астрахань – 18:30 (9:13).
Iоныгъом и 3-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.


Зезыщагъэхэр: А. Мерзлютин, Э. Подставкин.
«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Светлана Кожубекова, Баскакова; ешIакIохэр: Зубова – 2, Казиханова – 1, Дмитриева – 1, Загайко, Дьяченко – 3, Кобл – 2, Серадская, Никулина, Кучеренко, Морозова – 4, Юлия Куцевалова – 1, Ангелина Куцевалова, Дворцевая – 2, Юлия Кожубекова – 2.
«Астраханочкэм» къыхэщыгъэхэр: Малышенко – 8, Левша – 6, Антонова – 4, Ежикова – 3, Тарасова – 3.

«Астраханочкэр» Урысыем икомандэ анахь лъэшхэм ащыщ, Европэм икубокхэм якъыдэхын хэлажьэ. «Адыифыр» ащ текIоным непэ фэмыхьазырми, ешIакIэу къыгъэлъэгъуагъэм тегъэгугъэ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Алина Морозовар ыпэкIэ зилъыкIэ пхъашэу мэбанэ, хъагъэм Iэгуаор редзэ. «Адыифым» нэмыкI ныбжьыкIэ IэпэIасэхэри хэтых, ау зыкъызэIуахыным фэшI уяжэн фае. Кобл Зурыет гупчэм зэхэщэн Iофхэр щегъэцакIэх. Ксения Дьяченкэр игуетыныгъэкIи, иIэпэIэсэныгъэкIи къа­хэщы. Юлия Кожубековар, Диана Казихановар, нэмыкIхэри текIоныгъэм фэбанэхэзэ яешIакIэ хагъахъо.

«Астраханочкэр» псынкIэу ыпэ­кIэ елъы, къэлапчъэм зекIу­кIэ хэкIыпIэшIухэр къегъотых. Мыекъуапэ щапIугъэхэр Астрахань икомандэ хэтых. Екатерина Левшар (Суханова) ешIапIэм иджабгъу лъэныкъокIэ щешIэ, ухъумакIохэм бэрэ аIэкIэкIы, хъагъэм Iэгуаор ридзэнымкIэ хэкIыпIэхэр къегъотых. Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр зэтэгъап­шэ: 2:3, 4:4, 5:6, 7:9, 9:13, 10:17, 12:20, 14:24, 16:28, 17:29, 18:30.

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастери 4, спортымкIэ мастери 8 «Астраханочкэм» щешIэх, Уры­сы­­ем ихэшыпыкIыгъэ командэ нэбгырэ заулэ хэт. ХьакIэхэм щы­сэ атепхынэу ешIапIэм зыкъы­щагъэлъагъо. «Адыифым» метри 7 тазыр дзыгъуи 3 ыгъэцэкIагъ, ау зыкIи хъагъэм Iэгуаор ридзагъэп.

Пресс-зэIукIэр

ЛъэкIэу командэм иIэр ешIапIэм щигъэфедэным, апэрэ чIыпIи 6-р зыхьыщтхэм ащыщ хъуным «Астраханочкэр» зэрэфэбанэрэр тренер шъхьаIэу В. Джонович къыIуагъ.

«Адыифым» иешIакIохэр нахь зэгурыIохэзэ, къэлапчъэм Iэгуаор дадзэнымкIэ шIыкIэхэр къагъотыхэзэ зэнэкъокъум хэлэжьэнхэм Iоф зэрэдашIэщтыр тренер шъхьаIэу А. Реввэ хигъэунэфыкIыгъ.

ЕшIэкIо анахь дэгъоу Анастасия Рябцевар «Ас­траханочкэм» къыхахыгъ – ар къэлэпчъэIут. Iэгоо 38-м щыщэу 22-р къызэкIидзэжьыгъ. «Адыифым» къыхагъэщыгъэр Алина Морозовар ары. «Адыифым» ипащэу Къудайнэт Мэджыдэ анахь дэ­гъоу ешIагъэхэм афэгушIуагъ, нэпэ­еплъ шIухьафтынхэр аритыжьы­гъэх.
Iоныгъом и 11-м «Адыифыр» Астрахань щешIэщт.

Сурэтым итхэр: Алина Морозовамрэ Къудайнэт Мэджыдэрэ.