IофшIэным фэчэфых

Нэфылъэр къызэрэкIичэу СПК-у «Колхоз Ленина» зыфиIорэм ичэмыщхэр гузажъохэзэ IофышIэ макIох.

Мы кооперативым хэтхэм ялэжьапкIэ адырэ мэкъумэщ унэе IофшIэпIэ зэфэшъхьафхэм анахь ин. Ащ къыхэкIэу цIыфхэми яIоф уасэ фашIэу щыкIэгъэнчъэу агъэцакIэ. Чэмщын Iофым лъыплъэрэр «АР-м мэкъу-мэщымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэ цIэ лъапIэр къызфагъэшъошагъэу, МТФ-у N 1-м ипащэу Светлана Гулак ары. Мы хъызмэтшIапIэм ащ илъэс 30 хъугъэу Iоф щешIэ, илъэс 21-м коллективыр зэрещэ. А илъэсхэм щэу къахьыжьырэмкIэ ыкIи былымхэм хахъоу яIэмкIэ фермэм зэпымоу пэрытныгъэр ыIыгъ. Светланэ къызэриIорэмкIэ, гъэхъэгъэшIухэр яшIушIагъэх гуетыныгъэ фыряIэу лэжьэрэ былымахъохэм, ежь къыфэнэжьырэр япшъэрылъ икъу фэдизэу агъэцэкIэным цIыфхэр къыфищэнхэр, зыкIыныгъэ ахилъхьаныр ары.

Фермэм былымышъхьэ 560-рэ тет, ащ щыщэу 270-р ащы. Мэзи 7-у блэкIыгъэм щэ тонн 851-рэ къахьыгъ, килограмм 3097-рэ чэм пэпчъ къырагъэтыгъ. Чэмыщэу Галина Фиошинам епхыгъэ чэм 40-м щэ тонни 153-рэ, килограмм 3842-рэ къакIихыгъ. БгъэшIэгъонэу щыт Александра Капризинам игъэхъагъи: тонни 141-рэ, чэм телъытэу килограмм 3635-рэ къаригъэтыгъ. Я 3-рэ чIыпIэр зыIыгъыр Елена Коржовар ары, тонни 138-рэ, чэм пэпчъ килограмм 3468-рэ.

Фермэм зэкIэмкIи чэмыщэ нэбгыри 9 тет, чэщ-зымафэм гурытымкIэ зы чэмым килограмм 19 къеты, 40-м нэзыгъэ­сыхэрэри ахэтых. Джырэблагъэ апэрэу шкIэ къызыфэхъугъэ чэмхэм мафэ къэс щэ килограмм 30 — 32-рэ къаты. Гъэ­хъэ­гъэ дэгъухэр зэряIэхэр ошIэ-дэмышIэ Iофэп, ар мыщ щыхабз. Аущтэу зыкIэхъурэр былымхэм яIыгъын шэпхъэшIу­хэм атетэу зэтырагъэпсыхьа­гъэшъ, ашхыщтыр зыфаем фэдизэу, шапхъэм тетэу арагъэгъотышъ ары. Щэ къэзытырэ чэмхэм адрэхэм нахь анаIэ атырагъэты, нахь ягугъух.

Светланэ зэрэхигъэунэфыкIырэмкIэ, хъызмэтшIапIэм икъун фэдиз люцерни, натрыфи, фэшъхьаф лэжьыгъэхэри ышIагъэх комбикормэр иIэным пае, уарзи, мэкъуи игъом ыгъэхьазырыгъ. Дэгъоу зэра­гъашхэ­хэрэм ишIуагъэкIэ чэм пэпчъ гурытымкIэ килограмм 500 къещэчы, 600 – 700-м нэсыхэрэри ахэтых. Былымхэр мафэм хэ агъашхэх. Щэ къэзытырэ чэмхэм Iофыгъуабэ апылъ. Ахэм ащыщ шкIэхэр къакIэхъо­ным упылъыныр.

— АщкIэ тегъэразэ, — еIо Светланэ, — осеменаторэу Наталья Барыкинам. — Джыри зы Iофыгъо имэхьанэ хэзгъэ­унэфыкIын — ар былымхэм яузынчъагъ. Мары илъэс 15 хъугъэу ащ лъэплъэ ветеринарэу Константин Доценкэр, ипшъэ­рылъхэри икъоу зэригъэца­кIэхэрэм ишIуагъэкIэ гумэкIыгъо тыхафэрэп, былым пэпчъ хэ­ушъхьафыкIыгъэу ар лъэплъэ.

ЯIофшIэгъу мафэхэр зэрэ­кIохэрэр къыIуатэзэ, Светланэ кооперативым ипащэу Д. КIыкIым ыцIэ бэрэ къыриIуагъ IофышIэмэ сыд фэдэ лъэIу яIэми, зэрафэгумэкIырэр, зэкIэри инэплъэгъу зэритыр хигъэунэфыкIызэ.

Долэтбый Назимбый ыкъор еджэгъэ специалист дэгъу, ащ хэшIыкI афыриI агротехникэм, былымхэм яIыгъын, административнэ-хъызмэт Iофхэм. ИгъашIэ зэритыгъэ мэкъумэщ хъызмэтшIапIэм ащ ымышIэрэ хэлъы­жьэп, цIыфхэм цыхьэ фашIы, сыдигъуи ыIорэм дырагъэштэнэу хьазырых. Долэтбый 1995-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу мы хъызмэтшIапIэм ипащ, ау Боль­ше­сидоровскэм ичIыгухэм илъэс 45-рэ хъугъэу ащэлажьэ. Ащ мэхьанэшхо реты кооперативым зыкъызэIуихыным, ащ къыхэкIэу цIыфэу цыхьэ къыфэзышIыхэрэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъыригъэIэтыным дэлажьэ, шъыпкъэныгъэ зэфыряIэу ыпэкIэ лъэкIуатэх.
Светлана Гулак зэриIорэмкIэ, къиныгъо зыхэмылъ IофшIэн щыIэп, упсэунэу уфаемэ, улэ­жьэ­нышъ, ушхэжьыщт. Узэде­Iэжьын, уиIэм уасэ фэпшIын фае.

Пщыкъэнэ Май.
Улап.