Я 7-рэ зэIукIэгъухэр

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу купэу «Къыблэм» щыкIорэм я 7-рэ зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх.

КIэуххэр

«Интер» — СКА — 1:0, «Зэ­къошныгъ» — «Урожай» — 2:1, «Краснодар-3» — «Анжи» — 2:2, «Волгарь» — «Черноморец» — 2:0, «Динамо» — «Легион» — 1:1, «Мэщыкъу» — «Алания» — 0:1, «Махачкала» — «Спартак» Нч — 1:1, «Спартак» Вл — «Биолог» — 0:1.

ЧIыпIэхэр

1. «Зэкъошныгъ» — 19
2. «Волгарь» — 16
3. «Динамо» — 16
4. «Черноморец» — 11
5. «Махачкала» — 11
6. «Алания» — 10
7. «Биолог» — 10
8. «Спартак» Нч – 9
9. «Краснодар-3» — 9
10. «Мэщыкъу» — 8
11. «Интер» — 8
12. «Легион» — 8
13. СКА — 6
14. «Анжи» — 5
15. «Урожай» — 3
16. «Спартак» Вл — 2.

Iоныгъом и 8-м я 8-рэ ешIэгъухэр «Къыблэм» щыкIощтых. «Зэкъошныгъэр» Краснодар краим ипсэупIэу Прогрессым щыIу­кIэщт «Биологым».