ЯешIакIэ хагъахъо

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм шышъхьэIум и 30-м къыщыублагъэу Iоны­гъом и 1-м нэс я 8-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

«Крылья Советов» — «Ди­намо» — 0:0, «Уфа» — «Оренбург» — 1:2, «Рубин» — «Шъа­чэ» — 0:3, «Локомотив» — «Ростов» — 1:2, «Ахмат» — «Тамбов» — 1:1, «Урал» — «Краснодар» — 2:4, «Арсенал» — ЦСКА — 1:2, «Спартак» — «Зенит» — 0:1.
Апэ ит командэхэм ащыщхэр Москва щызэдешIагъэх. «Зенит» «Спартакым» текIуагъ. Ю. Жирковыр къэлапчъэм пэчыжьэу дауи, хъагъэм Iэгуаор дахэу дидзагъ. «Ростов» 2:0-у «Ло­комотивым» текIозэ А. Миранчук ухъумакIор къызэринэкIи, къэлапчъэм Iэгуаор дигъэфагъ. Ю. Семиныр зипэщэ «Локомотивыр» бэрэ ыпэкIэ илъыгъ, ау пчъагъэм зэхъокIыныгъэ фишIын ылъэкIыгъэп. «Шъачэм» апэрэ текIоныгъэр къыдихи, ауж къи­нэхэрэм къахэкIыжьэу ыублагъ. «Краснодар», ЦСКА-м гъэхъагъэ зэрашIырэм дакIоу ешIакIэу къа­гъэлъагъорэр нахьышIу мэхъу.

Зэтэгъапшэх

1. «Краснодар» — 17
2. «Зенит» — 17
3. «Ростов» — 17
4. ЦСКА – 16
5. «Локомотив» — 14
6. «Спартак» — 14
7. «Арсенал» — 13
8. «Урал» — 10
9. «Рубин» — 10
10. «Уфа» — 10
11. «Динамо» — 9
12. «Ахмат» — 8
13. «Крылья Советов» — 7
14. «Шъачэ» — 6
15. «Оренбург» — 5
16. «Тамбов» — 5.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ футбол командэ Европэм изэнэ­къокъу фэгъэхьыгъэ пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. Iоныгъом и 6-м ыкIи и 9-м Шотландием, Казахстан адешIэщт.

2019 — 2020-рэ илъэс ешIэ-гъоу Урысыем щыкIорэм Iоны­гъом и 15-м паублэжьыщт.

Я 9-рэ ешIэгъухэр
15.09
«Зенит» — «Арсенал»
«Спартак»— «Урал»
«Ростов» — «Ахмат»
«Краснодар» —
«Крылья Советов»
«Тамбов» — ЦСКА
«Динамо» — «Уфа»
«Шъачэ» — «Локомотив»
«Оренбург» — «Рубин».